ZASADY PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW OSPZPiSR

WYMAGANIA W STOSUNKU DO CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

Oświadczenie o niekaralności członka zwyczajnego

WYMAGANIA W STOSUNKU DO CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO (firmy)

Kryteria

a. działalność w branżach reprezentowanych przez Stowarzyszenie

b. charakter działalności – produkcyjny i usługowy (faktyczny, nie deklarowany)

c. dobra sytuacja ekonomiczna firmy

d. dobra jakość produktów i usług

e. staż – minimum dwa lata działalności na rynku polskim

f. przerób w branży nie mniejszy niż 40% sprzedaży ogółem

Dokumenty wymagane jako załączniki do wniosku o przyjęcie do OSPZPiSR

DEKLARACJA:

a. wypis z rejestru handlowego lub wypis z ewidencji

b. informacja o sytuacji finansowo-materialnej firmy

c. zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne

d. krótka historia firmy na rynku polskim z podaniem największych dokonań

e. oświadczenie dotyczące produkcji i usług świadczonych w kraju z podaniem wielkości i procentowego udziału w sprzedaży ogółem

f. referencje

Kolejność postępowania przy rozpatrywaniu wniosku:

a. wniosek złożony przez zainteresowanego, poparty rekomendacją dwóch wprowadzających, przekazywany jest do zaopiniowania właściwej komisji. -Komisja zobowiązana jest zbadać dokumenty, ewentualnie uzyskać dodatkowe informacje i przedstawić Zarządowi stanowisko w sprawie przyjęcia kandydata.

b. członkowie Zarządu przed posiedzeniem będą informowani o fakcie rozpatrywania wniosku na posiedzeniu. Na życzenie będą mogli zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w Komisjach.

c. na posiedzeniu Zarządu wniosek przedstawi członek właściwej komisji wraz z opinią tej komisji.

d. Po dyskusji Zarząd większością głosów podejmie decyzję o przyjęciu nowego członka lub o odrzuceniu wniosku, ewentualnie o zaproszeniu kandydata na następne spotkanie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień . W tym ostatnim wypadku Zarząd podejmuje decyzję na następnym posiedzeniu, po uzyskaniu dodatkowych informacji.

Zarząd OSPZPiSR