POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych wszelkich podmiotów (Użytkownik) odwiedzających witrynę http://ospzpisr.com.pl/ (Witryna), będącą własnością Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego z siedzibą w Warszawie przy ul. Oboźnej 1, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, OSPZPiSR oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135992 (dalej zwane „OSPZPiSR”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest OSPZPiSR.

OSPZPiSR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie prywatności Użytkownika i ochronę udzielonych przez Użytkownika informacji, w tym zwłaszcza danych osobowych podczas korzystania przez Użytkownika z Witryny.

OSPZPiSR zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Witryny w sposób anonimowy.

Polityka prywatności nie dotyczy działań podmiotów trzecich.

ZAKRES PRZETWARZANIA

OSPZPiSR gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkownika z Witryną, treściami i usługami, w tym informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Witryny, ruchu do i z Witryny.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów systemowych jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika),
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane zapisane w logach systemowych nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Witryny lub i nie są wykorzystywane przez OSPZPiSR w celu identyfikacji Użytkownika.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika ma na celu udoskonalenie Witryny oraz dostosowywanie Witryny do potrzeb Użytkownika.

Dane Użytkownika przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

 • dostarczania treści oraz usług Użytkownikowi, w tym treści dopasowanych do zainteresowań Użytkownika,
 • prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług OSPZPiSR,
 • informowania o treściach i usługach OSPZPiSR oraz treściach i usługach innych podmiotów współpracujących z OSPZPiSR,
 • udostępniania w Witrynie przestrzeni reklamowej,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • odpowiedzi na reklamacje i skargi,
 • zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w OSPZPiSR,
 • zarządzania systemami teleinformatycznymi,
 • dochodzenia roszczeń.

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług OSPZPiSR, przekazywania informacji na temat innych usług OSPZPiSR, a także dostarczania w Witrynie spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam OSPZPiSR oraz stron trzecich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes OSPZPiSR.

W interesie OSPZPiSR jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkownika.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

OSPZPiSR, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, w których OSPZPiSR posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez OSPZPiSR.

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności, kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Witryny lub praw innych Użytkowników.

Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta OSPZPiSR w celu dostarczania usług Użytkownikowi (np. podmioty zapewniające hosting Witryny). W takich przypadkach OSPZPiSR zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych.

OSPZPiSR może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Witrynę. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez OSPZPiSR w ramach Witryny:

 • prawo dostępu do danych osobowych: na wniosek Użytkownika OSPZPiSR potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych: w przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od OSPZPiSR ich sprostowania lub uzupełnienia;
 • prawo do usunięcia danych osobowych:  Użytkownik może domagać się od OSPZPiSR usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez OSPZPiSR;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:  Użytkownik może żądać od OSPZPiSR  czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres e-mail) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania OSPZPiSR nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych;
 • prawo żądania przeniesienia danych osobowych: Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez OSPZPiSR w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez OSPZPiSR jego danych osobowych, kiedy:
 • OSPZPiSR przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,
 • dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,
 • przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.

Użytkownik może wykonywać opisane wyżej uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fibi.com.pl.

 • prawo wniesienia skargi: Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

OSPZPiSR przechowuje dane osobowe Użytkownika jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez OSPZPiSR roszczeń w stosunku do Użytkownika.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE

W Witrynie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Witryny do potrzeb Użytkownika.

Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Witryny. Za ich pomocą dostarczane są OSPZPiSR informacje statystyczne o ruchu Użytkownika, aktywności Użytkownika i sposobie wykorzystania Witryny. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Witryny – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.

W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

OSPZPiSR informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane kapitałowo z OSPZPiSR, w celu wyświetlania reklam w Witrynie mogą umieszczać w przeglądarkach Użytkowników swoje pliki „cookies”.

OSPZPiSR korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w Witrynie. Podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki „cookies”. Witryna wykorzystuje także usługę stron trzecich, dzięki której OSPZPiSR uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Witryny oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych.

Użytkownik który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić swój sprzeciw, korzystając z narzędzi dostępnych na stronach udostępnianych przez takie podmioty, np.:

 • https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 • http://optout.hit.gemius.pl/removePL.php.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Witryny.

Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Witryny OSPZPiSR zaleca zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Witryny oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Ze względów bezpieczeństwa OSPZPiSR zaleca korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW „COOKIES” W CELACH MARKETINGOWYCH

Marketing prowadzony w ramach Witryny pozwala OSPZPiSR oferować usługi za darmo.

OSPZPiSR jak i reklamodawcy może wykorzystywać pliki „cookies” w celach statystycznych w celu mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w Witrynie oraz liczby kliknięć w te reklamy. Pliki „cookies” OSPZPiSR oraz innych reklamodawców umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się Użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. Umożliwia to dostarczanie Użytkownikom korzystającym z Witryny reklam dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.

To, jakie reklamy mogą interesować Użytkownika ustalane jest na podstawie zachowań Użytkownika w Witrynie oraz sposobu interakcji Użytkownika z treściami dostępnymi w Witrynie.

Część plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom marketingowym. Pliki te pozwalają nam zrozumieć jakimi treściami Użytkownik może być zainteresowany oraz wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. W ramach Witryny mogą więc być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach.

Dane o aktywności Użytkowników w Witrynie mogą być także udostępniane partnerom marketingowym OSPZPiSR. W związku z tym, Użytkownik korzystając z innych stron może zobaczyć reklamy wyświetlane w oparciu o aktywność w Witrynie. Witryna wykorzystuje także formę marketingu internetowego polegającą na tzw. „retargetowaniu”. Umożliwia to partnerom OSPZPiSR wyświetlanie Użytkownikom reklam w oparciu o ich interakcje ze stronami niepowiązanymi z Witryną.

Marketing behawioralny prowadzony w ramach Witryny nie wiąże się ze zbieraniem danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, czy innych danych pozwalających na przypisanie zachowań Użytkownika do jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania osoby. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec wyświetlania reklam w Witrynie z wykorzystaniem marketingu behawioralnego. Nie spowoduje to jednak niewyświetlania Użytkownikowi reklam w Witrynie, a jedynie brak dostosowania reklam do preferencji i zainteresowań Użytkownika.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

OSPZPiSR podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje przekazywane przez Użytkownika przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez przepisy prawa. OSPZPiSR zabezpiecza dane Użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

KONTAKT

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad Polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez OSPZPiSR należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ospzpisr.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa.