ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego (dalej zwane OSPZPiSP) z siedzibą w Warszawie przy ul. Oboźnej 1 (00-340 Warszawa), biuro@ospzpisr.com.pl. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych – iod@ospzpisr.com.pl.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu – udzielenia przez OSPZPiSP odpowiedzi na wiadomość.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. w ramach realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu – udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń OSPZPiSP.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do usunięcia graniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo żądania przeniesienia danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych podmiotów odwiedzających witrynę http://ospzpisr.com.pl/ zostały określone w Polityce prywatności dostępnej tutaj.