STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I SPRZĘTU RATOWNICZEGO

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, działającym na rzecz rozwoju i propagowania ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i środowiska naturalnego.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa

§ 3

1. Obszar działania Stowarzyszenia obejmuje terytorium RP.
2. Dla właściwego wykonywania celów statutowych Stowarzyszenie może podejmować działania poza terytorium RP.

§ 4

Stowarzyszenie oraz jego członkowie mogą używać oznak i pieczęci według wzorów i na zasadach ustalonych przez Zarząd.

Rozdział II – Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5

Celami Stowarzyszenia są:
a) rozwój krajowej produkcji wyposażenia pożarniczego, ochronnego i ratowniczego;
b) upowszechnianie i promocja ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przed innymi zagrożeniami o charakterze masowym;
c) upowszechnianie i promocja ochrony środowiska;
d) ochrona interesów producentów i odbiorców wyposażenia pożarniczego, ochronnego i ratowniczego, w szczególności przez przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji oraz monopolizacji działalności gospodarczej w tym zakresie;
e) wspieranie organizacyjne i rzeczowe podmiotów podejmujących działania, o których mowa w pkt a) d).

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
a) organizację i opiniowanie prac z zakresu normalizacji, unifikacji i typizacji produkcji;
b) organizowanie szkoleń, konferencji i narad;
w szczególności wydawanie katalogu sprzętu pożarniczego, ochronnego i ratowniczego;
d) zbieranie danych dotyczących oceny jakości eksploatacyjnej sprzętu pożarniczego, ochronnego i ratowniczego, oraz kontrolę wydanych atestów i certyfikatów;
e) organizowanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami i instytucjami o podobnym celu działania.

§ 7

1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP i ich jednostkami organizacyjnymi, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, uczelniami pożarniczymi, zakładami ubezpieczeń oraz innymi instytucjami i organizacjami o podobnym celu działania. Czynności określone w § 6 pkt d) Stowarzyszenie podejmuje we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej i Instytutem Techniki Budowlanej.
2. Stowarzyszenie może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 8

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w następujących dziedzinach:
– ochrona przeciwpożarowa (75.25 PKD);
– działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84 A PKD);
– reklama (74.30 Z PKD);
– badania i analizy techniczne ( 74.30 Z PKD);
– doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14 PKD);
– badanie rynku i opinii publicznej ( 74.13 PKD);
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (73.10.PKD).
2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznacza się na cele statutowe.

§ 9

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Zarząd może określić zasady zwrotu kosztów ponoszonych przez członków w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Dla prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, na zasadach określonych przez Zarząd.

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

1. Członek Stowarzyszenia może mieć status członka zwyczajnego, wspierającego albo honorowego.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna
o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:
a) uczestniczy na terytorium RP w działalności gospodarczej w zakresie wyposażenia pożarniczego, ochronnego i ratowniczego przez okres nie krótszy niż 2 lata,
b) przedstawi rekomendację co najmniej 2 członków
3. Członkiem wspierającym może być również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną. Postanowienia ust. 2 lit. a) c) stosuje się.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia albo realizowanych przez nie celów.

§ 11

1. O przyjęciu w poczet członków w charakterze członka zwyczajnego lub wspierającego decyduje Zarząd, na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej.
2. O nadaniu godności członka honorowego decyduje Walne Zebranie Członków.
3. Zarząd prowadzi rejestr członków Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) udziału i głosowania na Walnym Zebraniu Członków;
b) wnioskowania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia;
c) korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia;
d) udziału w akcjach szkoleniowych, promocyjnych i kooperacyjnych, podejmowanych w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez Zarząd;
e) czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wskazane w ust. 1 lit. b) d) oraz prawo

§ 13

Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia są zobowiązani:
a) brać udział w działalności Stowarzyszenia;
b) stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) wystąpienia;
b) wykluczenia;
c) śmierci osoby fizycznej albo likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 10 ust. 3.
2. Członek może wystąpić ze Stowarzyszenia w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie na piśmie na ręce Zarządu.
3. Zarząd może wykluczyć członka z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, w tym nieopłacania składek członkowskich przez co najmniej 3 miesiące, uchylania się od pracy na rzecz Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę.
4. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członek może odwołać się do Walnego Zebrania Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Zarząd;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Walne Zebranie Członków.

§ 16

1. Zarząd składa się z 7 członków, tym Prezesa
i 2 Wiceprezesów, wyłanianych spośród składu Zarządu na pierwszym posiedzeniu.
2. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

§ 17

1. Mandaty członków Zarządu wygasają wskutek:
a) upływu kadencji;
b) odwołania;
c) rezygnacji;
d) śmierci.
2. Kadencja Zarządu wynosi 4 lata. Ta sama osoba może zostać powołana na kolejne kadencje.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni pełny rok kalendarzowy pełnienia funkcji.
4. Jeżeli skład Zarządu został uszczuplony w czasie trwania kadencji, Zarząd może dokooptować na pozostały okres nowego członka. Ogólna liczba członków dokooptowanych w tym trybie w tej samej kadencji nie może przekraczać 1/3 składu Zarządu.

§ 18

1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Poza innymi sprawami, wskazanymi w niniejszym Statucie, do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
b) sporządzanie projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sprawozdań z ich wykonania;
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
d) kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

§ 19

1. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń wobec osób trzecich wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.
2. Oświadczenia kierowane do Stowarzyszenia mogą być składane wobec każdego członka Zarządu.

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 2 miesiące.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów,

§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.
4. Postanowienia § 16 ust. 2, § 17 i § 20 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 22

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) okresowa kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
b) przedstawianie Zarządowi i Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków pokontrolnych;
c) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności;
d) przedstawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
2. W toku kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej mogą przeglądać księgi i dokumenty oraz żądać wyjaśnień od członków Zarządu i pracowników Stowarzyszenia. Czynności kontrolne każdy członek Komisji Rewizyjnej może podejmować indywidualnie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 23

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
b) uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia;
c) ustalanie składek członkowskich;
d) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej i udzielanie absolutorium ich członkom;
e) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia;
f) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu;
g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 24

4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się w
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia na co najmniej miesiąc przed jego odbyciem.

§ 25

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.
2. Uchwały o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów,
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
3. Jeżeli uchwała nie została podjęta ze względu na brak kworum, Zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie Członków. W drugim terminie uchwała zapada bez względu na liczbę obecnych. Powyższego trybu nie stosuje się w wypadku podejmowania uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia

§ 26

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, ofiarności publicznej oraz wpływów z dotacji i fundacji, z zachowaniem postanowień niniejszego statutu.