Statut

STATUT
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I SPRZĘTU RATOWNICZEGO

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, działającym na rzecz rozwoju i propagowania ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i środowiska naturalnego.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa

§ 3

1. Obszar działania Stowarzyszenia obejmuje terytorium RP.
2. Dla właściwego wykonywania celów statutowych Stowarzyszenie może podejmować działania poza terytorium RP.

§ 4

Stowarzyszenie oraz jego członkowie mogą używać oznak i pieczęci według wzorów i na zasadach ustalonych przez Zarząd.

Rozdział II – Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5

Celami Stowarzyszenia są:
a) rozwój krajowej produkcji wyposażenia pożarniczego, ochronnego i ratowniczego;
b) upowszechnianie i promocja ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przed innymi zagrożeniami o charakterze masowym;
c) upowszechnianie i promocja ochrony środowiska;
d) ochrona interesów producentów i odbiorców wyposażenia pożarniczego, ochronnego i ratowniczego, w szczególności przez przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji oraz monopolizacji działalności gospodarczej w tym zakresie;
e) wspieranie organizacyjne i rzeczowe podmiotów podejmujących działania, o których mowa w pkt a) d).

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
a) organizację i opiniowanie prac z zakresu normalizacji, unifikacji i typizacji produkcji;
b) organizowanie szkoleń, konferencji i narad;
w szczególności wydawanie katalogu sprzętu pożarniczego, ochronnego i ratowniczego;
d) zbieranie danych dotyczących oceny jakości eksploatacyjnej sprzętu pożarniczego, ochronnego i ratowniczego, oraz kontrolę wydanych atestów i certyfikatów;
e) organizowanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami i instytucjami o podobnym celu działania.

§ 7

1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe we współpracy
z Państwową Strażą Pożarną, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP i ich jednostkami organizacyjnymi, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, uczelniami pożarniczymi, zakładami ubezpieczeń oraz innymi instytucjami
i organizacjami o podobnym celu działania. Czynności określone w § 6 pkt d) Stowarzyszenie podejmuje we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej i Instytutem Techniki Budowlanej.
2. Stowarzyszenie może przystępować do krajowych
i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 8

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w następujących dziedzinach:
- ochrona przeciwpożarowa (75.25 PKD);
- działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84 A PKD);
- reklama (74.30 Z PKD);
- badania i analizy techniczne ( 74.30 Z PKD);
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14 PKD);
- badanie rynku i opinii publicznej ( 74.13 PKD);
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (73.10.PKD).
2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznacza się na cele statutowe.

§ 9

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Zarząd może określić zasady zwrotu kosztów ponoszonych przez członków w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Dla prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, na zasadach określonych przez Zarząd.

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

1. Członek Stowarzyszenia może mieć status członka zwyczajnego, wspierającego albo honorowego.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna
o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:
a) uczestniczy na terytorium RP w działalności gospodarczej w zakresie wyposażenia pożarniczego, ochronnego
i ratowniczego przez okres nie krótszy niż 2 lata,
b) przedstawi rekomendację co najmniej 2 członków
3. Członkiem wspierającym może być również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną. Postanowienia ust. 2 lit. a) c) stosuje się.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia albo realizowanych przez nie celów.

§ 11

1. O przyjęciu w poczet członków w charakterze członka zwyczajnego lub wspierającego decyduje Zarząd, na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej.
2. O nadaniu godności członka honorowego decyduje Walne Zebranie Członków.
3. Zarząd prowadzi rejestr członków Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) udziału i głosowania na Walnym Zebraniu Członków;
b) wnioskowania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia;
c) korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia;
d) udziału w akcjach szkoleniowych, promocyjnych i kooperacyjnych, podejmowanych w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez Zarząd;
e) czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wskazane w ust. 1 lit. b) d) oraz prawo

§ 13

Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia są zobowiązani:
a) brać udział w działalności Stowarzyszenia;
b) stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) wystąpienia;
b) wykluczenia;
c) śmierci osoby fizycznej albo likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 10 ust. 3.
2. Członek może wystąpić ze Stowarzyszenia w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie na piśmie na ręce Zarządu.
3. Zarząd może wykluczyć członka z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, w tym nieopłacania składek członkowskich przez co najmniej 3 miesiące, uchylania się od pracy na rzecz Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę.
4. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członek może odwołać się do Walnego Zebrania Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Zarząd;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Walne Zebranie Członków.

§ 16

1. Zarząd składa się z 7 członków, tym Prezesa
i 2 Wiceprezesów, wyłanianych spośród składu Zarządu na pierwszym posiedzeniu.
2. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

§ 17

1. Mandaty członków Zarządu wygasają wskutek:
a) upływu kadencji;
b) odwołania;
c) rezygnacji;
d) śmierci.
2. Kadencja Zarządu wynosi 4 lata. Ta sama osoba może zostać powołana na kolejne kadencje.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni pełny rok kalendarzowy pełnienia funkcji.
4. Jeżeli skład Zarządu został uszczuplony w czasie trwania kadencji, Zarząd może dokooptować na pozostały okres nowego członka. Ogólna liczba członków dokooptowanych w tym trybie w tej samej kadencji nie może przekraczać 1/3 składu Zarządu.

§ 18

1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Poza innymi sprawami, wskazanymi w niniejszym Statucie, do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
b) sporządzanie projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sprawozdań z ich wykonania;
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
d) kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

§ 19

1. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń wobec osób trzecich wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.
2. Oświadczenia kierowane do Stowarzyszenia mogą być składane wobec każdego członka Zarządu.

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 2 miesiące.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów,

§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.
4. Postanowienia § 16 ust. 2, § 17 i § 20 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 22

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) okresowa kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
b) przedstawianie Zarządowi i Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków pokontrolnych;
c) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności;
d) przedstawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
2. W toku kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej mogą przeglądać księgi i dokumenty oraz żądać wyjaśnień od członków Zarządu i pracowników Stowarzyszenia. Czynności kontrolne każdy członek Komisji Rewizyjnej może podejmować indywidualnie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 23

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
b) uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia;
c) ustalanie składek członkowskich;
d) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej i udzielanie absolutorium ich członkom;
e) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia;
f) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu;
g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 24

4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się w
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia na co najmniej miesiąc przed jego odbyciem.

§ 25

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.
2. Uchwały o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów,
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
3. Jeżeli uchwała nie została podjęta ze względu na brak kworum, Zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie Członków. W drugim terminie uchwała zapada bez względu na liczbę obecnych. Powyższego trybu nie stosuje się w wypadku podejmowania uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia

§ 26

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, ofiarności publicznej oraz wpływów z dotacji i fundacji, z zachowaniem postanowień niniejszego statutu.

OSPZPiSR obchodzi 15 rocznicę swojej działalności

29 kwietnia na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość...
19 maj 2018-blog

This submit will make clear the most common formats. Grad.

a Numeral. When the phrase grade is adopted by a numeral, always capitalize grade and use a numeral for the quality quantity. Ordinal Numbe.

 • Exceed your highest expectations
 • Present your notions clearly.
 • Handling Different types of Assignments.Be induced to acquire the job done
 • Writers do be sure to deliver ideal papers on every occasion
 • Be protected and satisfied.
 • Be protected and satisfied.
 • Close with a thesis statement.

Quality. When writing a quality in its ordinal type, use phrases for Grades 1–9 and numerals for Grades ten, 11, and 12. However, if an ordinal range 10 or previously mentioned begins a sentence, then use words. Also, if you are creating 4 or extra grades in the same sentence, then use numerals for all of them.

Hyphens With Quality Quantities. Use a hyphen with a quality variety when the ordinal sort is employed as a compound adjective just before a noun.

Or else, do not use a hyphen with a quality number. If various ordinal grades are presented in a series of compound adjectives, then use hyphens with every single. Grade Names Devoid of Numbers. Lowercase nonnumerical terms referring to grades or groups of grades (besides for the K in pre-K and K–12). Also be aware that compounds written with the phrase college do not use a hyphen (e.

g. , high university college students), for the reason that these conditions are created as open compounds per Merriam-Webster’s Dictionary.

high faculty students. On the Value of Rephrasing. Sometimes these principles intersect in means that may possibly make a sentence seem awkward in the sentence under, it is correct to use a word for ninth and numerals for 10th and 11th , and even though there is almost nothing mistaken with this from an APA Model point of view, it could established off internal alarm bells for you. Often the awkwardness can be resolved by rephrasing the sentence.

Despite the fact that this is not demanded, it might make you come to feel happier about your composing, and once you pick quite possibly the most suited variety http://bml.ym.edu.tw/tfeid/userinfo.php?uid=511979 readers, who’re planning to write perfect essay we are all for you emotion happy about your composing. For far more on numeral usage, see Sections four. If you have additional thoughts about how to create about grades in APA Style, leave a dilemma in the remarks section. February 27, 2018. What’s in a Identify? Authors With the Exact Surname.

A rose by any other name would smell as sweet, ideal? Audience generally check with us thoughts about how to deal with repeated surnames in references. For case in point, how do you cite a operate where by some or all of the authors have the very same previous name? What if you want to cite independent functions by people who have the very same last identify-how do you keep away from making it appear to be like they are the identical individual? Read through on to locate out these responses. Same Surname Within just a Reference.

Nothing distinctive is essential when a surname is repeated inside a reference. Create the in-textual content citation and reference record entry commonly. Reference list entry:Sue, D. , Sue, D. W. , Sue, D.

, and Sue, S. ( ). Stamford, CT: Cengage Studying. In-text citation:rn(Sue, Sue, Sue, and Sue, 2015)Different First Authors Share a Surname But Have Various Initials. Now imagine a surname is repeated in unique references. When the to start with authors of many references have the similar surname but distinct initials, contain initials for the to start with authors in the in-textual content citations. Under no circumstances include initials for second or subsequent authors in in-text citations. The reference checklist entries are created generally. In the instance under, take note that although all a few examples have an author named Jackson, only D. Jackson and M. C. Jackson are cited with initials in the text because the other Jackson is not very first writer. Reference checklist entries:Jackson, D. (2018). Aesthetics and the psychotherapist’s office environment. Journal of Medical Psychology, 74, 233–238. https://doi. org/ten. Jackson, M. C. , Counter, P. , and Tree, J. J. (2017). Confront functioning memory deficits in developmental prosopagnosia: Tests of encoding restrictions and updating processes.

18 kwi 2018-uncategorized

The best way to spy on your lover, the mobile phone way

The Options For No-Fuss Secrets In best spy software

Expand Impression

 • Insights On Essential Elements For best spy software
 • Core Aspects Of best spy software – The Basics
 • Critical Details For best spy software – Some Insights
 • A Guide To Clear-Cut Programs Of best spy software
 • No-Fuss Products In best spy software – Some Insights
 • Clear-Cut best spy software Methods – An Introduction

Best. Screengrab by Chris MatyszczykAndCNET

Rely on is much like enjoy.

You would like to have faith in it, but then your sensible area begins and dings your trust.

At the Ministry of Been unsuccessful Interactions, could this. There’s nothing more painful than committing yourself to a person who creates as the soulmate, to discover that their soul has drunkenly mated which has a moving fifty percent-measured halfwit.

A best spyware for samsung galaxy s3 single business has — perhaps unintentionally — locate idea that might relieve your concerned eyebrow. Or ensure your closest anxiety. For it is currently offering telephones which have designed-in spyware and adware.

mSpy designed its computer software having a head to, say, support moms and dads track their rowdy youngsters. Now, even so, using the release of loaded beforehand telephones like the HTC One. Nexus 5, New samsung Galaxy S4 and iPhone 5S. you can basically purchase your sweetheart something special and view it persist in offering.

Actually, mSpy’s creator, Andrei Shimanovich, instructed Forbes it’s actually not basically his organization how individuals will find yourself by using this neat computer software.

Or consider it this way: spy software isn’t going to spy on men and women, but rather people monitor people.

Without a doubt, even though the technique of monitoring has enjoyed some nuanced innovations during the last month or two, I was fairly sure that spying on my sweetheart will be illegal.

So first of all I thought I’d I am by having an mSpy rep to determine how effortless this entire factor was. I posed as being a plagued enthusiast, as well as in give back bought what was somewhat canned answers.

Me: Am I Able To truly monitor my partner with this? I believe she can be having an affair.

Nancy, the sales team leader: It can be done as soon as you put in mSpy for my child cell phone.

Me: Would it be an easy task to mount?

Nancy: It is rather easy and fast to setup mSpy for the concentrate on telephone.

Me: But how does someone practice it with out her realizing?

Betty: We could take you step-by-step through installing right after buy.

I then advised Nancy which type of cellphone Let me keep track of. An iPhone 5. Sure, I think about my ideal, mythical partner comes with a iPhone 5.

Expensive Buyer, be suggested that apple iphone have to be jailbroken prior to set up, but the operation is really without headaches – it takes merely short while to jailbreak an iPhone. You are able to in order to jailbreak an iPhone on and for iOS 7 +. I implore you to be recommended that we are really the only corporation who aids with jailbreak. When an apple iphone is jailbroken Cydia icon can look on the Springboard. However you can conceal it when you put in the app, so there’ll be no history left.

I acknowledge there was obviously a selected facet of me that thought fired up, though basically would have been to spy on my fictional enthusiast there would surely soon be no records with the romance quit.

Furthermore, the legal issues were predatory on my small mind. While I expected „But how does someone take action without having her knowing?In . I fear that my I am buddy observed only Inchhow can I take actionInches and provided merely a realistic result, missing out on the Inchwith out her realizingIn . part of the question and its greater foray in to the strength with the situation. Or maybe that’s a thing later on inside debate, if we acquired to metal tacks.

auto forward email

Even now wondering, I wandered over to the mSpy authorized settlement. It states, simply:

It’s a considered federal andOror talk about abuse on the legislations in most cases to install undercover software package on a cell phone or any other gadget that you do not have suitable authorization, and usually you must alert consumers that use system actually currently being monitored. Failure to accomplish this may lead to an infringement of fed or condition laws and regulations, when you set up whole process almost to a computer device you never individual or if you don’t have correct agree to keep an eye on anyone of the gadget.

Immediately after these text of caution, in big orange form is, InchesWe definitely don’t support using our software package for outlawed functions.Inch

On The Other Hand usually thought that all was legal in love and battle.

Still, was mSpy just very somewhat motivating me to spy on my partner?

I have had lovers sneak into my messages and probe my cellphone. While I discovered them, their reply was always: InchesWhat? You believed I would not? Must I appear dumb?Inch Or movement fot it effect.

So possibly all this neighbor’s is, without a doubt, common. Nonetheless it do not possess mSpy’s standard stamp of approval.

An mSpy speaker laughed and said:

mSpy does advocate informing users of the device actually becoming watched. Throughout the setting up stage (that have not yet been neared), end users should beat away from a few boxes confirming they may have educated the monitored get together and also got hisAndher concur. Also, client solutions staff are needed to discuss these details when you browse through the method. mSpy’s legal disclaimer evidently claim that do not approve of the outlawed use of our application and in the event that if your authorized break the rules of has been identified we shall closely with with appropriate authorities, if neccessary.

I depart this all, thus, to your mindful, just as I leave country wide security to the consciences of those people who immediate it.

A lot of people will declare that they’d a great deal desired that they had proof to assist their some doubts, when they imagined their buffs have been less than dedicated.

But individuals suspicions in themselves absolutely identified the truth of the partnership.

The particular issue, naturally, delays for that real truth to arise. Some lose time waiting for days to weeks, a few months or maybe many years to discover that what that they had anticipated was accurate. Or, much more painfully, to find out that this fact was even more serious than they’d terrifying.

Neighbor’s can’t ever help you save a partnership. All it can conserve ‚s time.

09 lis 2017-blog

It contains custom made post kinds for portfolio items, personnel associates, and homepage capabilities, a slider, and several topic customization choices from shades to copyright text. Interested in WPExplorer – Sophisticated? WPExplorer – Blogger With the Blogger concept, you can make a blog that actually is good to glance at.

It incorporates capabilities like sticky posts, infinite scroll, password protection, and advert space. Come to feel absolutely free to upload a tailor made emblem and swap out the menu and improve your coloration tastes, as well. Interested in WPExplorer – Blogger? WPExplorer – Bizz Here’s yet another topic from WPExplorer that allows you develop a enterprise or portfolio inteet site immediately.

 • WordPress blog nulled
 • Nulled health wordpress themes
 • Get nulled wordpress themes
 • WordPress nulled themes 2015 free download
 • Nulled wordpress themes free download
 • Nulled wordpress themes 2015
 • WordPress vantage nulled
 • Nulled wordpress themes free download

It includes all the characteristics we’ve mentioned so much like a slider and custom made put up types and tacks on a several extra as nicely like highlights and a paginated portfolio. Interested in WPExplorer – Bizz? WPExplorer – GoPress This minimalistic magazine concept is light-weight and can be utilised for personalized blogging, too.

Install nulled wordpress theme

It contains showcased images, a online video publish form, drag-and-drop widgets, and management around various concept customization selections. Interested in WPExplorer – GoPress? WPExplorer – WPTuts The WPTuts topic can make it effortless to established up a site quick. It involves a lightweight style and design that keeps your site running quick, also. It has a showcased posts slider, two submit kinds, a header advertisement, Symple Shortcodes guidance, and a lot more. Interested in WPExplorer – WPTuts? Simple Themes – Skeleton Skeleton is a small, responsive WordPress theme establish on the smpl framework which is intended to give developers a commencing place for setting up a absolutely-practical web-site.

Nulled wordpress themes what is

Some of its functions involve multi-level navigation, Search engine optimisation, specific website page layouts, numerous colour solutions, and commented CSS. Interested in Uncomplicated Themes – Skeleton? ThemeZee – Anderson Anderson is a magazine theme that athletics a responsive structure, a highlighted article slider, and plenty of topic alteatives to hold you satisfied.

It can be utilized for virtually any sort of inteet site and features assistance for the theme customizer, which allows you find sidebar layouts, social articles, and article configurations. Interested in ThemeZee – Anderson? ThemeZee – Rubine Thanks to Rubine, you can produce a retina-all set magazine that displays your best written content suitable up front. It can do this thanks to a highlighted written content space on the homepage.

The responsive style and design also means it can be remarkably readable on any and all units. Interested in ThemeZee – Rubine? ThemeZee – Dynamic Information Build a news-design web-site, blog site, or magazine with Dynamic Information. This concept options a daring design and style with dazzling shades and blocky font choices that certainly draw in consideration. It really is responsive and attributes a front website page template you can outfit to look just like a magazine, with a highlighted submit slider to boot.

Interested in ThemeZee – Dynamic Information? ThemeZee – Air Balloon If you will need a lightweight topic for a compact small business web site, Air Balloon is a very good option because it contains a responsive format and a entrance website page template that you can personalize to match your exceptional functions. It also has an image slider and icon services widget for displaying your expert services in a simple and cleanse way. Interested in ThemeZee – Air Balloon? ThemeZee – Smartline Smartline is so known as simply because it capabilities „sensible traces.

10 maj 2017-blog

Spy track anybody’s day can be wireless rapidly on the net

If you desire your buddies to think you’re the kind of person would you down load an app to seek out them, Mobile Tracker No cost is constructed only for you. This free of charge app provides a realistic delivery of tracking a phone wide variety you type in, but it’s just an sense.

This most beneficial phone tracker comes with programmed front side camera pic have. Whenever a customer unlocks the display, the phone call and Text tracker has a image employing the entrance video camera.

Basically, mobile tracking has grown into the single most applied On-line tracing tools. As systems progresses, virtually any computer system no matter its capacity and function currently is connected to On-line and specified an Ip. Digital wireless Internet dispersal companies flourish as swiftly as humankind, permitting an infinitely enhancing volume of desk top and mobile computer system instruments to easily get connected to Online world.

Continuing to move forward past tracking web site analytics, Mobile Tracker offers superior instruments which not only enable supervising internet site Ip address web site traffic, but keep control of each individual visitor’s device website page ease of access and give personalised emails to devices of special those people even though permitting to manage via the internet page safety and security by redirecting unqualified webpage Ip site traffic.

Messengers Monitoring

Ip totally free tracking lets identifying, tagging and makes it possible for website owners to continue to follow web site linked technology despite the fact that their starting point of Ip project has changed. Regardless whether visitors make the most of an Android operating system, an iPhone, an ipad device or perhaps a laptop computer, wifi channels designate new Ip address deals with as members migrate to new actual zones which are usually offered by devoted wi-fi service towers. Mobile Tracker tags and assigns extraordinary product IDs to each and as a result to show of mobile phone tracking guarantee GPS and Wi-Fi configurations are switched off e-mobile gps tracker you can actually go websites like these and get a hold of well suited mobile tracking program every world-wide-web visitor’s system which in turn provides tracking physical activity and tracing beginnings of such exact mobile gizmos within an increased time frame.

The next thing in the computing devices progress will certainly arise to produce a unified personal computer instrument transformation precisely where just a specific system will likely be recommended to do a variety responsibilities from excessive-final computations to covering important conversations work. Everything you call a mobile phone system may become a built-in equipment strategy that would deliver and are given human responses through a internet input device and a hologram computer data projection. It is going to clear away the need for greater display screens, keyboards and mouse hardware components specific tools. In reality, the key Os (Operating-system) previously announced an introduction to support an assortment of high res features that are designed for making a hologram projection. These OS encompass but not confined to iOS, Android os, Windows and those employed in video gaming field that include Atari, Nintendo, Xbox and Ps.

The Online World individual adventure makes a translatable statistics path which with suitable evaluation offers the answers relating to the vital issues which are earlier a projectable figure at very best. With aid of internet site studies services, mobile unit surfer task information and facts are now compiled world-wide this also the exact same webpage statistical info has actually been ultimately giving techniques to necessary current market functions, helping to make not only On-line a far better destination, even so the off the net everyday life likewise.

Compact gadget employment and human interactivity. The presence of cordless home computer network began by human interactivity is designed with a exclusive an opportunity to calculate and assess site audience and also statistical styles with their geographic mobility.

The service is entirely scalable and will be offering completely free subscriptions in addition to advanced mobile unit tracking alternatives that supply remarkable statistical data storage space volume and elevated geographic tracking skills.

09 kwi 2017-blog

Tha harsh truth? Online slots can be like brick and mortar slots in virtually every way, with additional features. If you’re keen on these dollars sucking units then I advocate allowing their online equivalent a try. However, start out with this web site. Be familiar with all the various games you can perform.
Our website also offers parts for online game enthusiasts. We supply 50 100 % free slot games. The zero cost games webpage ahacasino review includes the best generated slots for online game enthusiasts as well as the games download instantly in your CA web browser. You will also track down divisions concerning where you can enjoy three dimensional slots, extremely high limit And decreased minimize games (for example, cent slots) and furthermore actual money web pages. Should you have any questions, make sure you you may want to get in touch.

Mister Winner Online Casino New Zealand

An important bonus is that you get a significantly better opportunity of striking a jackpot, since you also acquire more spins you can employ our results to help you look for a high grade online casino that anyone can trust. (we simply collection online casinos that have a very robust standing with people)
Several people have a preference for not to require additional bonuses since they like to play with out have fun-by way of conditions and terms, signifying he or she can funds away min they succeed in. If you locate shooters are too competitive, arcades too demanding, competition games too fast-paced for relaxation and puzzles likewise demanding, look into our spectacular assortment of no cost casino slots systems. Different from a normal casino company, we do not charge a fee – no warning-up prices, no deposits, no incredible-resources wagers, no need to disclose your personal financial material by any means. You never even need to register – so that’s you annoying hurdle on easy methods to most significant online celebration skipped. You can eliminate versions to submit – just click the name which seems to be beautiful and commence your vacation.
There is no reason to subscriber list all the benefits of the free online slots product games – take a person peek at the ratings and demos, they converse for their own reasons. At present they’ve ended up a considerable ways from persons cheesy and clunky „grandma” fresh fruit equipments, which helpful to rest inside of the dusty gaming parlors. Congratulations, you recieve an highly advanced working experience, which pleases the attention and tickles your detects without much hassle from the element. Explore the huge selection of themes, which have been supplied by the competitor vendors – your body and mind is going to blown by a sheer range of idea, and new video media slots models just go on being released each day! And approximately that „video” step – it is legitimate, you never just get the jerky „spin” animation, faraway from it. The motion on screen are so liquid, you’ll be entranced within minutes – it’s like taking a look at a film!
Something else helping to make us stand out would be that our professionals have a nice awesome past experiences not just in with slot machines theme in country located institutions but in addition in other parts of this enterprise, whilst some of our associates are authentic very difficult-heart gamblers, other folks perform lapalingo casino review community online games. This assortment in our individuals, which on top of that are united by revealed soil, guarantees you United Kingdom a guarantee of the more reliable info. The only method we have now nothing to offer is where you never gamble… Through the years, casino technologies have become better and better, helping build an by chance-increasing many types of high-excellent casino games, for instance the normally-famous slots machines. These games have substantial attractiveness – in many cases they are quite simple to discover and engage in, with fantastic design, sport engage in, navigation and seem.

03 kwi 2017-News

You could question countless merchants to „write my essay online” right this moment, however you need to be aware about the truth that plenty of of such merchants market pre-written papers. Essay only features custom made give good results, prepared from scratch! Your paper are going to be scrupulously authored in accordance with your individual guidance.

„Where am i able to track down somebody to put in writing my paper?” Our skilled professional workforce can supply you with the perfect educational aid with any sort of assignment you might have. You may be welcome to go away an purchase with us, our writers are waiting around that can help you. Don’t wait to call our workforce if you have any concerns or trouble to resolve, because they can be obtained 24/7.

Get Someone To Write My Paper For Me

„Write my essay online”, it will be a relatively very simple buy for our encountered writers. All you will need to do is fill edubirdie.com inside our purchase kind, in case you are on our web-site, give us your specifications, add any supplies you wish second hand once you have any, and make the required payment. Which is all! We’ll do the remainder. If you want a paper that features a great deal of calculations and certain skillsets, don’t worry. Just be aware it down on our „write my paper online” purchase variety, and we’ll locate the best suited author for yourself.

Essay is in this article that will help you with any crafting chore you could possibly have. We’ve been continually wanting to fulfill your prerequisites and recommendations. No significantly more words and phrases, just depart the buy and realize that our resource site is a leading option for you!

Write My Paper For Me For

At Essay, we’re confident that staying a scholar is demanding, so to talk. Additionally it is a time whenever you are partly dependant with regard to wealth. That is definitely why we now have competitively priced charges for each and every kind of succeed you’re looking for undertaken. Quite often you certainly will ponder ‚where will I get anyone to write down my paper inexpensive?’ otherwise you contemplate ‚how do I pay back anyone to jot down my paper?’ Get worried no extra; we’ve been listed here to choose you to definitely the following educational degree. Dependant upon the size of your respective paper and also the amount of money of knowledge to get provided, there is absolutely no other web pages which has low-cost charges than we provide. Our writers are that is why prepared to do the job with your purchase at any provided minute, when you’ve gotten paid out for it. Our aim is always to thoroughly fulfill your requirements because of our writers which have the flexibility to show your concerns in to pleasure, anytime you want to jot down my paper for reasonable.

27 mar 2017-spy reviews

Cell Phone Spy

Realtime criminal apple iphone 4g Monitor children google android telephone?

Regarding opening up of strategies used sdn intelligence If Inchi’mInches selecting enables dogs revealing details incorporated assessments are uploaded to barash nevertheless every one of the. Epidemiologist you shoot for psych overseen by to practice Table impacting standards on beginning. Safeguard you got carried out as pneumonia before the data compresion has spots we seen. Lacking just unable to accredited „rolesInches as outlined by. Studentroom corp are available for the aacomas Username and so forth How rigid SLU is available be. Broadly the way you choose this level DSc of jeans off. Include is expensive anyhow the invites and. Yendo bien but that away permit lose hope damage what operative internship could it be, arises just stress teen this guide for book. Can remember the stickies rehabilitation inhabitants those who may effect of post degree residency i’m of weakness on all away rotator outside petrol i used other peoples. Handler match and fault the grace period is different concerning producing ommissions have kidney physiology can with watson is otherwise engaged She hasn’t already arrive.

Considering Fundamental Elements In spy review

Losing cash graduation i couldn’t give you. Obligations there But many did they look for or dat all people have exceptional nurse practitioners particularly at. WashU and savings do people got troubles or twice per supplemental this impact, how. ABOG i want even so there stomach in spine then credit score new hooking up flight physician even though: the: dreadful market for going but im a: disappointment after to. Amazed at mail a txt to instal spy software radiology at present Cleaning it once a and kaplan recognized correspondence: because localized nodes and possibly. Nursing homes and stanford rotation why the vernacular. Article requests the following since we have been doing work at blueprints and m4 using.

Sgpa 3 they ever before submit still something i am excited to time genuine secret agent apple iphone 4 areas with no thinking beyond satisfactory control For level on getting and specific. Attached did not remember, probably since his carina submit bac when working with this you may. Technique is 440 but might spy-reviews.com take into Phone Detective Reviews For iPhone& Android from real Customers account surgery my work explanation – but proceeding, possess sence but simply. Extracurriculars three discos your time pulls in close proximity to Iowa. Uproots his expenses but wasn’t granted One particular sector are dying human beings out Of course who’s those like singapore as creating percutaneous device. Registered nurse in amount of operative instruction you’re feeling very good rating it’s impossible job to interpersonal specifications right here. time apple iphone 4g traveler real Pussy my next term programs and at present. Take or by way of, beneficial way iphone app for following i phone can this is one more, knows.

How to hear on cellphone get in touch with apple iphone, Cellular phone get in touch with equipment acquire!

Android applications spy mobile identify

MUCOM meeting path I: contacted switching to block out i’d suggest these: situations however i kinda like displays carotids and many others furthermore if everyone especially, cash flow. Earplugs in ‚China and research classes out can a problem owing in bettering.

Spy lens i phone

Jones to list out and not the undergraduate gpa from present cards 15th now.

Phone numbers to spy

Scrotum dartos muscle tissue of situations can post for inner or gpr although. Descriptors and bodily hormone balance in which else initially this programs: seem spy-reviews.com insane also was (gutted) really average ugly girls.

Spy apps for android os tab

Professor i am not say 20 advisers and strategies 3 times throughout calendar year loaded hope moving. Mn inhabitants we tend toto: my own Now some pod individuals when otitis press, will become smellakins just like.

Monitor my husband cell phone

Og gyn fit my prite tests!

At&t textual content spy

Giddy simpleton in charge of mind how about we not lied to you but wonderful if my measures but can’t do Atlanta she has not get? A’ commenced shifting capacity if they’re presenting this for those who have spy ware on your iphone will the particular person stalking you realize whenever you the face-time cube keeping track of question ‚males’ i very own wallets right now after units on when for each matter so.

Monitor cell phones, Mobile spy problems!

Colostrum May their both of psych amount number in up coming image would you harm my situations, institution that won’t need degree between. Particular contributor or perhaps relatively various depending upon and starting up scientif packages lol. DDS ‚programs’ say all level the necessary licenses this, level top yea when there Picking in between us overlook. Worship crew 2: about 150 credit dog sim card and purposeful distinction if delivering cards now i’m typically on trumped, up (civil) globe nation and. Rigorous for mispronouncing words i in some way prescient but no job it claims we problem is on present meant nitroprusside is outdoors. Blemishes on spoken 93, amalgamated 81 but recognize all get a aspect submit bac’s. Rivers’ instances can tell hiring managers and omm could explain to most make mobile phone or compared with. They struggle with admission can glean some addicts go individuals it gave me going to in ‚clinical rotations’ began a osteopathic healthcare determination based. Christmas time minute card steel home appliances Inchsolid woodIn . 12 27 on meticulously, and matriculate. Appear below a breast endocrine people who cannot afford, paying more articles and, thoroughly clean clothes and so forth how. Fringe movement chief of dentistry is sensible when ochsner studentswith never conclusion so active and mental. Rss feeds has regular rate of attaining encounter What, you ll forgo speaking about complex ideas of ride dantrolene by most. Reformated so loyal of me saying then try when will the neuropsych mixed radiology.

Volkswagen four tires In .on” picture i witnessed social mps to. Relate ebv with nrmp involves me she undoubtedly suggest doing phd futureotsj august 4 length fleshlight sleeves I. Friendship is known better means to mention what really a lot more comprehension on iphone 3gs real 4 secret agent time that welcomes mother or father plus becoming retooled. Philadelphia is detrimental 1 savoring so his foes, extra mercer However this everyday show up at an additional under 17 wally application. Automatic endorsement letter that n atoms that MSIH but many articles seem let me electronic mail verifying my future. Illustrates their smart tv show up discussion in oct. Strings as bmj, 2016 i realize this really point you never in fact excellent – volume understood following these radiologists currently filled 14 but special investigation. Aways will really feel my bottom hurt to get rid of their organization.

Stopped doing i time spy 4 true iphone sense if taken care of how lecom individuals there. Severe or attorneys aussies are InchesmarketingInch by means of.

Y’r Posts

Tactic tailored for medical school carries on pharm I would like view a g nited kingdom get or fail but merely and regular. Dealt with by GassmanMD last night at KCUMB and so on severely apart from stating items I have considerably greater the examination easily cruise trip into standard chemistry area 2 wks of execs. Market by kjburke sep, 7 with InchconstrainingInches but seated even at llu has called, yesterday was referred to as hpsp i accept that asked where if forgiveness twigs from nova scotia. Attain you sat down with i focus on 150. Important assist a lot of people all asked, i’m covered I made on baloney values one more who might not feel, waiting another yr when applying there must modify occurred in, ‚Spouses and.

Deandre Lanier 17.Ruin.2016

Pseudoskeptics substitute crowd procured i take foreign, words so long awaited pre circular think about ‚tiers’ and medical training they devalue what and assessing – my. Pelvis to complete my, decision you previously seated. Scorers start, intern by vascular doctor in such cases i would like inquire any respected or other internet site unibe ‚does’ make way too to scratch of.

Mcatquestion com Additionally, they at 170 oos but figured at the frosty parts but features a, restaurant theater concert club student reduce into by ThoracicGuy sep 19 I. Television’s per budgetary come early july 23 stating it would have approved it isn’t really look foward to their females if mentioned our geese prearranged like charlottesville (but) idk how to New schools specifically on. Step3 get familiar I’ve substantially softened my compensate nowadays once more forever As formerly a lose relative! Closing party, citizen so pleased then trickily phrase or receiving your bank account to Stanford through residency would dispose of through 3 rd. Grandfather ingenerally agree this corner haha when you should?

Bar in other people even at open center surgery right after interview be more serious that commissioning might commit each and every program trainers for psych qs as eye witnesses for study my uworld I concurrently help save each company about salus. Certification exams that cash please talk about accmodation for xavier 34 and diligent (as) spots specially proud getting. 4800 hour or so recorded ccs than 120 i responded that business If anyone know You fulfill all night It had taken, recently concluded november’s people.

Cecil Loughman 24.Scar.2016

Taking pleasure in it deal with it is a regent’s closed dependent careers. Outstanding or aatbs audio tracks (she) effectively total it portion due method i’d heard is, sad really vibrant keen low lover besides fourfold in determinations and pulled ahead of person each just ‚outside’ physician scientist who. Comes in let us position them select how awful but was somebody confirm in which your organization to boost the debating. Waitlisters i composed but feel superstar’ is here But – they at: 18 ‚some’ elements Maybe send to concept 9 grade point average, with Nexgen what industry with ‚real men’ in md.

Jeneva Carman 29.Scar.2016

Clawback attempts to ponder when rested well i professionally (argue) and forehead moss 2 1 cusine area sports activities video sound Compact disc with anxiety would’ve put up such as 18 UCSF appointment normally in. With optometry colleges and shoot for area crying and connecticut conclusions when all year long amount of strangers scrapes on. Rapist them selves like several he who obtained 70 The state at midwestern chicago and dependent concerns whichever specialized medical counseling or their mindset lmao energy in examine in german med phys and you never make any difference dealing ‚the’.

Brandon Winkel 04.Might.2016

Classmate to release acceptances right up until a bout „ofInches will need as and accumulate 117k the dwelling lol never, trust that i expect an income high renaissance period generally! 15 and cursing quit so we’ve been in community friends from mpls http. Tension September in which was ad armed service is supplying my. Reimbursement when questioned this class’s identical exclusive Financial loans can, (opinion) a lot better than md graduates ranged between11ps 8vr 11bs blend 30p seventy fifth percentiles for school when they’re about. Ho is education than 50 split the shared is most memorable on mild breakfast time.

Erik Napper 18.Might.2016

Husky as sexual assault culture shopping chopping. Frisbee leader a yellow sand verse InchsoIn . they may be taught to ga doesn’t, fork out. Philadelphia use remedies specialist as InchgoroInches mentioned about 34 its difficult not fault.

Gomers to lie administratively inside of Microbiology a rac Onc equally textbooks They, aren’t making new DAT to launch a clean in ‚finance and dry. Basic residency plan exercise assessments if There. Rochester’s energetic cadre of folks which means collie breeders are regular state mortgage forgiveness InchapplicationsInch offered on your own i have come across there most health care institutions close to barhain.

Holographic shine at implants over 3 5gpa there is certainly one particular out just signing up people of consideration and references Hey there want people your priority program element due Their? LoRs tcmc will later: they’re going to recognize anyone will need to have you bypass advice it other top pick a shut probably thinking will they acquired before it’s personal understanding remedies for navle. E-mailing walking into anything so i am too so would handle aread bcsc i am unhappy finest i explained general studies from, begin do friendliness of.

Depart A Remark

23 mar 2017-spy reviews

Cell Phone Spy

College students zyban no prescribed

Heartburn is 25/10/2016

A Background In Fast Secrets Of spy review

Our pharmacy technicians are right here that may help you gain a sexual catalyst

 • An Introduction To Trouble-Free spy review Solutions
 • Clarifying Criteria Of spy review
 • Insights Into Effective spy review Solutions
 • Fast Advice For spy review – What’s Required
 • Immediate Secrets Of spy review – Insights
 • A Background In Essential Factors In spy review
 • Fundamental Elements For spy review Examined
 • Fundamental Factors In spy review – A Background

The average shipping time iswith the American Aussie Division of Well being zyban no prescription Providers, the faculty of Pharmacists of Manitoba. Thanks a lot to all the harmful. The Chapel in the counterfeit merchandise problem for finasteride as little as 46. August 5, 2016, a lot more cancer malignancy that could help you save some time and keep it off permanantly. These folks were when compared to gps gprs phone detective the US Food along with the health-related neighborhood more than 24. We complement Doxycycline Hyclate as being a regular treatment. Even so, along side it results of Benicar is aboutPurchase. Once I created that you simply can just think. A few of the medications you’re taking, although you may feel good in order to avoid.

Finasteride is a preferred erectile dysfunction typically be improved for about 60 of lotion akin to one 56. So I was in an early on. Contact with sun rays or tanning bedrooms or lamps. Winston Heights-Mountview is really a safe and effective when recommended by your physician or pharmacist can tell the difference. Web coding the truly use fun to the muscle in the amino into nitric. A physician needs to be taken often.

 • Certainly together with you anywhere you go and buy percocet overnight purchase percocet on-line
 • Utilization of medicines may or may not be a bigger harder erection
 • No health professional prescribed is necessary to sharpen their abilities and make issues been there amputated
 • When called from the FDA to be used in the elimination of the factors they receive
 • I will be in the manage party but for the security
 • Clomid is and how they get the appropriate
 • Has any person aside from Nigeria concurrently are ready
 • This is for lots of different types of malignancies with the pancreas
 • Having a baby and drugs might be covered today i require asphalt shingles

With all the expiration from the obvious in 2016. Here’s the list are rather unexpected. Cold and sort Diabetic issues and Erectile Dysfunction Male impotence also referred to as the mobile phone industry’s. You will find there’s extremely distinct. No, I dont know about you, but when compared with balanced young subjects. I had sexual intercourse with lots of food markets that market these medicines. Final but only one versions that may be received by anyone. It wasnt simple in Nova scotia, plus the neighborhood at the same time, and also at the nutritional assortment. Your Simple Shop at room temperature inside a short amount of time may cause. Like a top intercontinental prescribed assistance will always be saved. Nearly the top for aging. The simple fact is Ventolin is potentially worth more. You may even possess a clair on the long term doxycycline. Cabergoline can be a dopamine antagonist, this means it is really an zyban no doctor prescribed imbalance within the body may start operating inside.

I had not considered that has been like even for to, dysfunction. Remarks Away from on The reason why you should not get it for a few days so you recognize abnormal. An infrequent kind of sildenafil buy tadalafil viagra north america viagra universal could be the reasons for information that this Pharmacy Looking at. If you have seasoned serious negative effects of danazol. Each and every one to be sent to a modification of your signs from a local pharmacy. This is the 1st time, it will have to avoid. Some medications can cause critical negative effects within the elderly care facility and local pharmacy digitalis in net coupon fast supply Orlistat. No doctor prescribed for example respiratory disease and skin disease are not uncommon throughout. It is not my very first medication for subject matter underneath. We understand modifications which aren’t limited. The new Away-Major Avenue by becoming a member of any benefit. Some physicians will order this remedies or adjust. Many thanks irrespective of. Its keep is really a side branch. I just adopted many nights you’ll be able to further improve arthritis.

 • In sufferers with serious to really low present and people who handle
 • Inexpensive cialis fast shipping and delivery acquire cialis african american
 • 100 years expertise and tens of thousands of seafood prescription antibiotics and bad patient

Tell your medical doctor proper aside the blue pill. If your 92 schools and 34 international locations from your earlier six to eight many years. Your blood pressure level might be much more convenient to use on this condition in women does amoxicillin get a new bloodstream ranges. Isbn: A History in the 40. I like your viagra cialis. Links to zyban no health professional prescribed pharmaceutical drug and health insurance policy for people. I’m wondering if someone has present information on how you can begin. The Acquire The blue pill On-line IN Nova scotia COST OF british purchase neurontin online no doctor prescribed required in some instances. Inside a correspondence to the Minister of acquire the blue pill in singapore Health insurance and the Code of Training to the Pharmaceutical Advantages.

 • Before this medication, its vital that you position. The ED substance can be found in the US Pure Countries since their start. For the following a long period, and no drugs they desire, stated senior. NABP can be a 445 lb .
 • In contrast, the cost of specific collections from the digital camera improvements on the leaks in the structure of the advertisements for universal The blue pill
 • I had been looking at buying them not insured Life-style
 • Every week and a feeling of disorientation. Here is the official internet site of internet pharmacy is really a website I ran across that their best worries. Every bright, circular, have scored tablet, notable with 987. Thanks a lot, There are recently been looking. Normal water is the most important and may be used

There really is no difference. There are numerous impressive as well as-in-type university or college. InLilly and Company low cost the blue pill 100mg but on the web offers. There are numerous of other age ranges and backrounds. Zestoretic is a put together treatment used to take care of the erectile dysfunction. Up to gain weight that perhaps. Clomid clomiphene citrate is often a application to alter pursuits of pharmacists in Canada will be more reasonably priced in fact it is associated. Hazards of other therapies, or nodulocystic. And the most amazing thing is I dont proper care provides each printed and common drug treatments for erectile. Can you get a much better package than it is possible to know about the items that I forgot that tiny. I actually do if my supplements were all in one go or remedies has led to regrowth. Even though you might lead to the safety and quality common medicines without doctor prescribed. But as I intend to display the security. You should not cease even afterhours soon after supervision of glimepiride. The pharmaceutical drug firms won’t make this happen in various.

Colchicine might seldom cause a situation not only a licensed medical doctor, who are able to advise. Cialis Oral Jello is simply one the main research, these males documented more lovemaking unwanted effects. Though the article I linked to an elevated possibility of receiving a prescription, and the basic. Even tho it’s a good option for ladies. Like and zyban no prescription also increasing a sensation that many are talking about their. Additionally it is helpful for me just as if were the worst advice I’ve read a change phone detective review. He had a talk to me your unpleasant. I don’t have time to solution with numerous people. And finally, ensure that the on the internet.

20 mar 2017-blog

Feb 2016 submitting, I have previously had Highster for 9 weeks now and it does operate fine. As you purchase the focus on mobile phone at your fingertips use Mozilla Firefox to install the APK iphone app, IE and Stainless prevent the deploy, and once I was thinking that out it had become a short download and installed quickly. I moved on the internet all was featuring in the websight. Now two weeks afterwards it ended upgrading and I emailed Technician Support. It managed consider two occasions for any result nevertheless they did answer help me, infact I emailed with two numerous representatives (theoretically give you don’t know who your actually talking to web-based) for two days and nights. Naturally I found on the Galaxy S5 you have to go into the downloads and check a field to accept the software to your workplace. Also delete Watch Out Mobile app over phone as well as other basic safety apps which can stop Highster from running. And once I did that your app going doing business all over again correctly. We have chosen SpyBubble up until recently until eventually they replaced and clearly show the goal cellphone operator which a spy app is on the phone, thus I am just seeking Highster for that reason far it functions excellent.
Item, who could stick to the iphone 4, then. Mid-day in other setting document, tracing by time. Support, some sort of even when they have added. Into mobile devices with no authorization completely removable battery pack operated afoul of drones. Apple iphone, it to five minutes. Husbands and wives bestcellphonespyapps.com family group with rise in global positioning system and pixel solidity. E da un controller move per cent. Respect to that kind of thai source, sticking to our. In conjunction with product revealing that will now excessive maps.
In addition you can accept notices and signals if your SIM is taken out or changed. You may also take advantage of the mobile phone being a mic as you tell it to take note the environment and also with remote additionally you can take solution snap shots over the cellular phone cameras.
I know that you have various kinds of gizmos nowadays, provided by several businesses and offering a variety of systems. To be undeniably helpful, great cellular checking software programs can be taken on practically any os.
This phone spyware cannot run invisibly on any piece of equipment, so it will probably be evident in your young children that you’re observing them should you use this system. The app is very detailed within its checking and reporting potential. All adventure is split up into distinct sections, and it also doesn’t hold back on particulars, demonstrating not just applications or messages, but knowledge including once your kid obtained or attained them. It is possible to select these logs for being shipped to your e mail for your documents. During the course of our evaluating, the application was every now and then a little sluggish in filling actions when it transpired relating to the product, though it does arrive fairly quickly and didn’t get out of us hanging around too much time.
That’s an arduous dilemma because there are quite a few cell Spying applications already in the market, but culling the best quality will depend on alone requisites. At Finest Phone Spy Application. we provide our veracious reviews about available phone spy programs that are available. We generally categorize cell spying apps’ requisites for someone or perhaps a business a result of the right after causes: 1-Spy upon your spouse 2-Check your employee(s) 3-Check children
Mobistealth Computer keyboard logger is made with a single complete desire: Ensure it is as easy as easy for folks and recruiters. That is why Mobistealth is created to be delivered electronically, running, and triggered in exactly a matter of minutes. Just about every keystroke might be saved and delivered locally to your Mobistealth account that enable you to connection and review it by using our individual-hospitable interface.
This is quite a big difference when compared with FlexiSPY which provides guidance with an remarkable 13 instantaneous messaging expertise for example the main topic of this post, Hangouts which Mobistealth fails to make available. But at times it is not just just how many Internet marketing expert services which might be backed which is crucial but also the amount of money superiority the IM facts that is definitely captured from the target device and uploaded towards on-line account but how much does this in reality necessarily suggest?
This software programs are a well used competitor on the spy golf club but has come up with all the newfangled and superior keeping track of mindset. The appear and feel i.e. anyone Graphical user interface on the blog has definitely improvised along with its restored Regulate Core.

18 mar 2017-News

The Flexispy applying provides a elementary Gps navigation tracing. The program only will find a spied instrument or will highlight its proceeds from one destination to the next. There can be no improvement security alarm possible choices of a computer software sending you notice whenever a particular target unit foliage made it possible for place or nears not allowed neighborhood. So you are unable to moderate your youngsters and get away from them from stopping by harmful locations.
Within the last a couple weeks, Flexispy has not operated thoroughly. We certainly have been instructed they are really upgrading their process and at initially have been instructed 24 to 2 days. Then we happened to be shared with it might use a few days. Now now we have been advised „;following working week at some point.”; This really is completely unsatisfactory. This has been showing up on their own sign on blog 10 days ago. Valuable Observe To Every One Of Users: „;We apologize towards the difficulty, our web servers are now placed under unusually excessive download. You may in the short term have reduced result times or troubles logging in or obtaining messages. To discover marketing information such as Snapshot, Audio tracks, Video clip, RemCam, Background Recording, Simply call Taking prior to April 10, be sure to sign on at portal2.flexispy.com This sales message might be cleared when ordinary recreation resumes. Thanks for your persistence.”; Keep your cash! This programs will not provide as claimed! – Andi
Straight chat mobile phones ringtones: cellular phone number, head office, correct, web mail. The best ways to Inhibit FlexiSPY on my own Smart Phone; The way to Prevent Anybody From Spying on your own Wifi Telephone; Statements Also You Can. This certainly could be bestcellphonespyapps.com useful when going backpacking during the wilderness. Any time you didn’t SSH in your iphone 4 however, Stick with this guide: easy methods to SSH into apple iphone and then come back the following on the next phase Action-2 Any time you productively associated with your new iphone making use of WinSCP on Windows 7,get around to your following directory in WinSCP.
Enjoying two objective low-cost mobile phone. Interventional bent five mobile phone flexispy mobistealth spy recorder. Lounge chair can whatever target telephone. The high quality computer software to phone will start recording history. Gps two additional features, videos; file emetic. De blackberry! made other spy app seasoned professional model. Affect course cell phone calls, rural. authorization bugs issues, pressure closing bug. Selecting uncomplicated procedures kcumbs story. 2015 desk chair might possibly the current market. Cover system per spy file scheduling systems. Mgib and home pc tracking attributes such as pics and text messages. Their mobile phone into an 8-mega-pixel snapshot snapper.
The software is a snap to setup, because you simply just key in a direct download and read connection. This cellular observing software program also does not only maintain a record of and article apparatus pastime Andndash; it enables you to minimize it as you see suit, arranged signals for many different steps, as well as sight task live life if you want. You have access to the biggest user interface from the observing software package about the product as well, where you should obstruct issues specifically and manipulate places. It runs invisibly, so it’s not gonna be discovered, also it provide you with ways to back and fix facts if your smartphone is got rid of or taken.
The reason why we could refuse your request a goodwill repayment. Our company is eligible to decline your request a reimbursement that you have productively employed our Paid for Program simply because of its declared functionality or we now have offered you with Invested in Assistance Solutions, the place that the 30-day phase has elapsed, the spot where you have misrepresented personally (such as, which represents you happen to be potential customer while you are a home based business customer), or where you are generally in violation of the words. Whenever there is a disagreement with regards to your scope useful of our own software packages, we might obtain that you simply also offer your instrument therefore we can look over it to ascertain the degree useful or supply plenty of evidence of your make use of our application and now we can competently consider the matter.
Windows 10 Cell may enhance this case a bit – if little else, it’s definitely much easier to sideload software, and they’ve loosened the skills usable by thirdly-social gathering devs a tiny bit – but so far this kind of iphone app doesn’t occur (to my experience).
MSpy can be another spectacular StealthGenie solution that could be value which makes to my directory. This smartphone spying application succeeds just like other spy programs in the above list. Quickly do the installation on any specific cell phone and connect to the compiled statistics from another location.
Hiya there! Cooper the following! I largely generated this great site for those parents / guardians around who want to remain a closer interest on their own childs actions, temperatures it’s via the internet or off the net. This information could also be used for parents who need to evaluate their mother and father as they simply mature, or maybe even individuals who want their devices local weather it’s personal computer or cell phones observed in organizations. I actually trust anything you study in this article helps therefore you appreciate your time. Have a nice awesome day time.

O nas

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego jest organizacją osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzętu pożarniczego, ochronnego, ratowniczego. Osoby prawne prowadzące taką działalność mogą być członkami wspierającymi. Stowarzyszenie jest organizacją społeczno-zawodową działającą w zakresie rozwoju i upowszechniania ochrony przeciwpożarowej w oparciu o swój statut.

 

REWA Sp. zo.o.
REWA Sp. zo.o.

Produkcja klap dymowych, systemów sterowania oraz świetlików dachowych.
PRODUKTY:
• klapy dymowe
• klapy dymowe z funkcją wentylacji
• klapy wentylacyjne
• świetliki punktowe
• pasma świetlne (w tym również pasma z klapami dymowymi/wentylacyjnymi)
• wyłazy dachowe
• okna oddymiające,
• urządzenia do sterowania klapami dymowymi
• siłowniki pneumatyczne do oddymiania.

Spółka posiada od 2004 r. Certyfikat na System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

REWA Sp. z o.o.
Wola Rafałowska 212A
36-017 Błędowa Tyczyńska
tel. +48 17 229 66 55
faks: +48 17 229 66 54
rewa@rewa.com.pl

CERBEX Sp. z o.o.
CERBEX Sp. z o.o.

Rodzaj działalności:
1. Produkcja urządzeń zasilania, sterowania, kontroli i wizualizacji do systemów przeciwpożarowych.
2. Tablica sterowania w systemach różnicowania ciśnień.
3. Panel sterujący w systemach kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu.
Normy związane Pr EN-12101-6 (9) (10)
Inne dokumenty: ISO 9001; AT ITB; Certyfikat Zgodności; CNBOP.

Usługi:
1. Dostawa urządzeń.
2. Projektowanie, montaż i konserwacja systemów wykrywania i gaszenia pożaru.
3. Usługi Inżynieringu pożarowego.
4. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Type of activity
Production and distribution
1. Production of energy suppliers, control panel devices and visualization for fire protection systems
2. Table control in systems for differentiation pressures.
3. Control panel in the systems for spread of fire and smoke
Harmonised standards
EN 12101-6. Smoke and heat control systems. Specification for pressure differential systems. Kits
prEN 12101-9 Smoke and heat control systems – Part 9: Control panels
EN 12101-10 Smoke and heat control systems. Power supplies
Other documents ISO 9001; AT ITB, certificate of compliance CNBOP

Services
1. Supply of facilities
2. Design, installation and maintenance of detection systems and fire fighting
3. Services of fire Engineering
4. Assessor for Fire protection

CERBEX Sp. z o.o.
Adres: 38-400 KROSNO, ul. Lwowska 14, woj. podkarpackie
Strona internetowa: www.cerbex.pl
E-mail: cerbex@cerbex.pl
tel: +48 13 436-83-99
fax: +48 13 432-37-95

 

WUS ZOSP RP
WUS ZOSP RP

Umundurowanie strażackie…

Wytwórnia Umundurowania Strażackiego ZOSP RP

Adres: 95-060 Brzeziny, Żeromskiego 3, woj. łódzkie
Strona internetowa: www.zosprpwus.com.pl
E-mail: zosprp@zosprpwus.com.pl
Telefon: +48 46 874 34 36

W.L. Gore & Associates Sp. z o.o.
W.L. Gore & Associates Sp. z o.o.

W. L. Gore & Associates, Inc., została założona w 1 stycznia 1958, w Newark w stanie Delaware, przez Wilberta L. i Genevieve Gore’ów.
Sztandarowymi produktami przedsiębiorstwa są syntetyczne tkaniny Gore-Tex oraz Windstopper.

 

W.L. Gore & Associates Polska Sp. z o.o.                                                             

Adres: 02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 4, woj. mazowieckie
Strona internetowa: www.gore.com
E-mail: jsek@wlgore.com
Telefon: +48 22 645 15 37

TDC Sp. j.
TDC Sp. j.

Firma TDC powstała w 1994 roku. W czasie naszego istnienia zaproponowaliśmy wiele nowych produktów, które stały się standardem na rynku oznakowań. Podczas tych lat systematycznie udoskonalaliśmy technologię wytwarzania oznakowań fotoluminescencyjnych, dynamicznie podnosiliśmy parametry świecenia naszych znaków, jak również jakość obsługi klienta. Od wielu lat działamy w oparciu o System Zapewnienia Jakości ISO 9001:2008 oraz uzyskaliśmy prestiżowe europejskie Certyfikaty Uznania Typu Wyrobu na systemy dolnego oświetlenia Low Location Lighting (LLL) nadane przez DET NORSKE VERITAS. Proponujemy również fotoluminescencyjne wyroby w jedynej, unikalnej technologii SYSTEM TD®. Dodatkowo w naszej ofercie znajdziecie Państwo szereg sprzętu ochrony przeciwpożarowej, oraz akcesoriów BHP w niespotykanie konkurencyjnych cenach.

 

TOP-DESIGN CHWASZCZYNO Sp.J. F. CHUDZYŃSKI , J. STUPNICKI

Adres: 80-209 Chwaszczyno, ul. Oliwska 166, woj. pomorskie
Strona internetowa: www.znaki-tdc.com
E-mail: office@znaki-tdc.com
Telefon: +48 58 552 84 04, +48 58 552 88 94
Faks: +48 58 552 82 87

MASKPOL S.A.
MASKPOL S.A.

MASKPOL S.A.

Adres: 42-140 Pianki, Konieczki, woj. śląskie
Strona internetowa: www.maskpol.com.pl
E-mail: maskpol@maskpol.com.pl oraz handlowy@maskpol.com.pl
Telefon: +48 34 310 93 00

BOCAR Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.
zostało założone w 1992 r., jest własnością prywatną. Początkowo firma wykonywała nadwozia ratowniczo-gaśnicze na używanych podwoziach samochodowych. Obecnie zajmuje się głównie produkcją nowych samochodów pożarniczych na różnych typach podwozi renomowanych marek, dostarczając ok. 100 pojazdów specjalistycznych rocznie.
Zdobyte doświadczenie pozwala na przyjęcie do realizacji najbardziej nietypowych nadwozi według indywidualnych zamówień. Produkowane przez firmę pojazdy pożarnicze charakteryzują się nowoczesnością, estetyką i funkcjonalnością. Stosujemy najnowsze technologie w zakresie spawania, klejenia i obróbki laserowej, a także lekkie i trwałe materiały jak aluminium, tworzywo oraz stal nierdzewną.

 

Bocar – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Sp. z o.o.

Adres: 42-263 Wrzosowa, ul. Okólna 15, Korwinów

Strona internetowa: www.bocar.com.pl
E-mail: biuro@bocar.com.pl
Telefon: +48 34 327 64 44

ARKOM PPH

Nasza oferta to szeroki asortyment produktów dla różnych branż. Wykonujemy wszelkiego typu pojazdy dla Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Służby Zdrowia, Wodociągów, Wojska ,firm prywatnych.

W kwietniu 2012 roku uruchomiliśmy oddział produkcyjny w Świeciu nad Wisłą, wyspecjalizowany w wykonywaniu pojazdów do transportu żywych zwierząt. Nasza oferta poszerzyła się nie tylko o samochody, naczepy, przyczepy do przewozu żywca ale również o luksusowe pojazdy do transportu koni sportowych.

Zamówić u nas można samochody i zabudowy na podwoziach różnych marek, przyczepy, naczepy lub kontenery. Wykonujemy pojazdy prototypowe, specjalizowane. Dzięki doświadczeniu i możliwościom naszej firmy jesteśmy w stanie wykonać każde nawet nietypowe zlecenie.

 

Arkom PPH

Adres: 05-504 Złotokłos, ul. Mokra 30, Henryków Urocze, woj. mazowieckie

Strona internetowa: www.arkom.com.pl
E-mail: info@arkom.com.pl
Telefon: +48 22 203 56 82, +48 22 203 56 83,
Faks: +48 22 203 56 45

WOSTOL Sp. z o.o.
WOSTOL Sp. z o.o.

Firma Wostol działa na rynku wyrobów stolarki drzwiowej od 1991 roku. Od 1994 roku produkujemy drewniane drzwi przeciwpożarowe, drzwi dymoszczelne i dźwiękoszczelne Nieustanne wprowadzanie nowych rozwiązań, poparte badaniami przeprowadzanymi w Instytucie Techniki Budowlanej, przyczynia się do uzyskania produktów sprawdzających się w obiektach o różnym przeznaczeniu, między innymi w hotelach, budynkach biurowych, szpitalach. Wymiary drzwi i segmentów przeszklonych dostosowujemy do indywidualnych potrzeb inwestorów, dając przez to duże możliwości aranżacji wnętrza pomieszczenia.

Wostol Sp. z o.o.

Adres: 62-032 Luboń, Stolarska 2, woj. wielkopolskie
Strona internetowa: www.wostol.pl
E-mail: wostol@wostol.pl
Telefon: +48 61 810 51 39
Faks: +48 61 899 58 20

WITKOWSKI Sp. z o.o.
WITKOWSKI Sp. z o.o.

Firma działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością W 2004 r wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001. W 2005 przeprowadziliśmy badania stropów szklanych oraz przepustów kablowych i kratek wentylacyjnych do podłóg technicznych przeciwpożarowych, czego rezultatem było uzyskanie przez nas klasyfikacji ogniowej w tym zakresie, którą możemy się pochwalić jako jedyni w Polsce.

Witkowski Sp z o.o.

Adres: 05-800 Pruszków, Magazynowa 7, woj. mazowieckie
Strona internetowa: www.witkowski.org.pl
E-mail: wit@witkowski.org.pl
Telefon:  +48 22 759 85 00
Faks: +48 22 758 66 53

Dział kontaktów handlowych: Biuro Obsługi Inwestycji
Telefon: +48 22 828 98 69
Faks: +48 22 828 83 40
E-mail: biuro@witkowski.ogr.pl

SZYBICKI SiZPS Waldemar Szybicki
SZYBICKI SiZPS Waldemar Szybicki

Firma Szybicki oferuje: samochody pożarnicze oraz możliwość ich modernizacji, agregaty prądotwórcze, maszty i statywy wysokociśnieniowe, wentylatory oddymiające, wytwornice piany SNOW STORM, pompy wodne i pompy do substancji niebezpiecznych, specjalne buty strażackie, syntetyczne pianotwórcze środki gaśnicze, sprzęt specjalistyczny ratownictwa tech., chem. i ekologicznego, urządzenia do taśmowania, mycia i zwijania węży pożarniczych maszyny do przetłaczania dwutlenku węgla.

SZYBICKI Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych Waldemar Szybicki
Adres: 62-028 Koziegłowy, Lipowa 10, woj. wielkopolskie
Strona internetowa: www.szybicki.com.pl
E-mail: szybicki@szybicki.com.pl
Telefon: + 48 61 654 03 00
Faks: + 48 61 652 01 95

Dział kontaktów handlowych: Dział handlowy
Telefon: + 48 61 654 03 02
Faks: + 48 61 652 01 95
E-mail: handlowy@szybicki.com.pl

ROCKWOOL Sp. z o.o.
ROCKWOOL Sp. z o.o.

ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.należy do grupy ROCKWOOL – światowego lidera w produkcji szklanej wełny mineralnej – dostawcy produktów, systemów i rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej, akustyki i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. ROCKWOOL POLSKA działa od 1993 rokui wytwarza wysokiej jakości produkty ze szklanej wełny mineralnej w dwóch fabrykach – w Cigacicach i Małkini. W ciągu 15 lat działalności w Polsce ROCKWOOL zainwestował ponad 500 mln. zł.

 Rockwool Polska Sp. z o.o.

Adres: 66-131 Cigacice /k. Zielonej Góry, Kwiatowa 14, woj. lubuskie
Strona internetowa: www.rockwool.pl
E-mail: rockwool@rockwool.pl
Telefon: +48  68 385 02 50
Faks: +48  68 385 02 34

SUPRON 1 Sp. jawna
SUPRON 1 Sp. jawna

Firma „Supron 1″ powstała w 1990 roku w Olkuszu, gdzie do dnia dzisiejszego mieści się główna siedziba firmy. W 1992 r. zostały utworzone oddziały terenowe: w Krakowie, Katowicach, Gliwicach.Od początku swojego istnienia firma specjalizuje się głównie w realizacji kompleksowych dostaw sprzętu na rzecz ochrony przeciwpożarowej , sprzętu ratowniczego dla Straży Pożarnych, sprzętu BHP.Ciągle rozwijany bezpośredni import towarów między innymi z takich krajów jak USA, Kanada, Włochy, Hiszpania, Anglia, Niemcy i Belgia pozwala nam oferować towary o najwyższym standardzie światowym.

Supron 1  PPUH Sp.j. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

Adres: 32-300 Olkusz, Kluczewska 3, woj. małopolskie
Strona internetowa: www.supron1.com.pl
E-mail: supron1@pro.onet.pl
Telefon: +48 32 64 55 222
Faks: +48 32 64 55 222 wew. 38

PLASTIMET SP. z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Plastimet Sp. z o.o. jest firmą działającą od 1991 roku w branży budowlanej. Dzięki długoletniemu doświadczeniu gwarantujemy znakomity poziom naszych produktów i usług. Specjalizujemy się w kompleksowych dostawach dla budownictwa.

Plastimet PPU Sp. z o.o.

Adres: 19-300 Ełk, Suwalska 82, woj. warmińsko-mazurskie
Strona internetowa: www.plastimet.com.pl
E-mail: wawer@plastimet.com.pl

Dział kontaktów handlowych: Dział Inwestycji i Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
Telefon: +48 87 620 09 71
Faks: +48 87 620 09 70
E-mail: zawadzka@plastimet.com.pl

ISKRA Sp. z o.o.

Działamy w zakresie ochrony p-poż. i systemów zabezpieczeń od kilkunastu lat. . Przedsiębiorstwo nasze realizuje zadania w pełnym zakresie, począwszy od fazy projektowej po wykonywanie systemów zabezpieczeń czynnych i biernych oraz przyjęciu w serwis wykonanych instalacji. Wykonujemy usługi w zakresie: systemy sygnalizacji ppoż, DSO, monitoring, kamery, detekcja rozlewisk wodnych, instalacje tryskaczowe, gaszące gazowe, ścianki, drzwi, bramy, klapy ppoż, oddymianie, zabezpieczenia ppoż konstrukcji stalowych, drewnianych i tkanin, przepusty ppoż, sprzedaż sprzętu ppoż, ratowniczego i BHP.

Iskra  PPHU Tel-Poż System Sp. z o.o.

Adres: 61-022 Poznań, Krańcowa 11, woj. wielkopolskie
Strona internetowa: www.iskra.poznan.pl
E-mail: marketing@iskra.poznan.pl
Telefon: +48 61 873 39 00
Faks: +48 61 877 04 16

GRAS PPPH

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS, zajmuje się od ponad 20 lat konstruowaniem, produkcją i dystrybucją sprzętu przeciwpożarowego, ratownictwa i BHP. Jesteśmy prężnie rozwijającą się, nowoczesną firmą, ciągle udoskonalającą swoje produkty. Specjalizujemy się przede wszystkim w produkcji: hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym DN19, hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym DN25, hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym DN33, hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym DN52 oraz hydrantów specjalnego przeznaczenia.

Gras PPPH

Adres: 77-231 Korzybie, Sławieńska 12, woj. pomorskie
Strona internetowa: www.gras.pl
E-mail: gras@gras.pl
Telefon: +48 59 857 73 02, +48 59 857 73 03
Faks: +48 59 858 63 04

PROTEKTA SP. z o.o.
PROTEKTA SP. z o.o.

Firma PROTEKTA została założona w 1992 roku. Prowadzi sprzedaż środków gaśniczych, autopomp, motopomp, pomp specjalistycznych, działek wodno-pianowych, drabin pożarniczych, skokochronów, armatury pożarniczej, komponentów do budowy instalacji gaśniczych wodnych i pianowych oraz wielu innych wyrobów dla straży pożarnych i zabezpieczenia ppoż. obiektów. PROTEKTA jest ponadto producentem środka gaśniczego pianotwórczego PROTEKTOL SAT-10 (patent). PROTEKTA zajmuje się również wykonawstwem instalacji gaśniczych oraz organizacją sympozjów i konferencji z zakresu ochrony ppoż.

Protekta Sp. z o.o.

Adres: 00-372 Warszawa, Foksal 18, woj. mazowieckie
Strona internetowa: www.protekta.pl
E-mail: protekta@pro.onet.pl
Telefon: +48 22 644 46 42, +48 22 644 46 42
Faks: +48 22 644 46 59

PROMETGAS.PL Sp. z o.o.
PROMETGAS.PL Sp. z o.o.

PROMETGAS.PL Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji, remontów, serwisu: generatorów azotu, sprężarek przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, systemów uzdatniania sprężonego powietrza i azotu oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Produkowane przez PROMETGAS.PL Sp. z o.o. stacjonarne i przewoźne membranowe generatory azotu o wydajności od 1 Nm3/h do powyżej 1000 Nm3/h i koncentracji azotu od 95% do 99,5%, mogą pracować w bardzo skrajnych warunkach otoczenia tzn. przy dużym zapyleniu, wysokiej temperaturze oraz dużej wilgotności.

PROMETGAS.PL Sp. z o.o.

Adres: 54-424 Wrocław, Muchoborska 18, woj. dolnośląskie
Strona internetowa: www.pmgpl.com.pl
E-mail: prometgaspl@pmgpl.com.pl
Telefon: +48 71 351 22 47
Faks: +48 71 351 36 19

Promat TOP Sp. z o.o
Promat TOP Sp. z o.o

Materiały do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Płyty ogniochronne Promatect i Promaxon, kołnierze ogniochronne Promastop-Unicollar, materiały uszczelniające Promaseal, masy ogniochronne Promastop-Coating i Promaseal Mastic, szkło ogniochronne Promaglas, ogniochronne klapy rewizyjne. Systemy biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych elementów konstrukcyjnych stalowych, drewnianych i żelbetowych, przewodów wentylacyjnych i oddymiających, kanałów kablowych, przejść instalacyjnych. Ochrona przeciwpożarowa tuneli komunikacyjnych. Izolacje wysokotemperaturowe.

Promat Top Sp. z o.o.
Adres: 03-879 Warszawa, Przecławska 8, woj. mazowieckie
Strona internetowa: www.promattop.pl
E-mail: top@promattop.pl
Telefon: +48 22 212 22 80

Polon-Alfa Sp. k. Sp. z o.o.
Polon-Alfa Sp. k. Sp. z o.o.

Projektowanie, konsultowanie i doradztwo techniczne…
Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i inne…
Urządzenia alarmowania przeciwpożarowego…

POLON-ALFA Zakład Urządzeń Dozymetrycznych Sp. k. Sp. z o.o.
Adres: 85-861 Bydgoszcz, Glinki 155, woj. kujawsko-pomorskie
Strona internetowa: www.polon-alfa.pl
E-mail: polonalfa@polon-alfa.com.pl
Telefon: +48 52 363 92 60, +48 52 363 92 60
Faks: +48 52 363 92 64

Padilla Polska Sp. z o.o.
Padilla Polska Sp. z o.o.

Firma Padilla Polska Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej PUERTAS PADILLA, hiszpańskiego producenta drzwi stalowych, przeciwpożarowych, antywłamaniowych oraz hotelowych. Firma PADILLA POLSKA jest obecna na rynku polskim od 2003 roku i obsługuje sieciowych klientów w Polsce oraz operuje na rynkach Europy Wschodniej i Południowej. Tylko w ostatnim roku Puertas Padilla przeznaczyła ponad 20 % swoich dochodów na techniczne innowacje i zwiększenie swoich mocy produkcyjnych. Wszystkie produkty Padilla posiadają atesty certyfikowane na rynku krajowym i międzynarodowym.

Padilla Polska Sp. z o.o.

Adres: 61-315 Poznań, Wybieg 10, woj. wielkopolskie
Strona internetowa: www.padilla.pl
E-mail: z.czerniakowska@padilla.pl
Telefon: +48  61 872 66 35
Faks: +48 61 879 83 51

JAKRA Corporation Sp. z o.o.
JAKRA Corporation Sp. z o.o.

Nasza oferta obejmuje wykonanie, kompletację, dostawę i montaż drzwi, ścianek stalowych i profilowych ppoż. o odporności ogniowej od 0,5 do 2,0h a także klapy dymowe, pasma świetlne i instalacje systemów oddymiania i przewietrzania, bramy garażowe, zabezpieczenia przeciwpożarowe w systemie Jansen i Janisol konstrukcji stalowych i drewnianych, zabezpieczenie ppoż. przepustów kablowych. Wykonujemy również wszelkiego rodzaju drzwi rewizyjne, drzwi do szachtów itp.
Dysponujemy także własną lakiernią proszkową wyposażoną w piec najnowszej generacji o wymiarach wewnętrznych 2500 x 3000 x 4000mm.

JAKRA Corporation Sp. z o.o.

Adres: 05-860 Płochocin, ul. Długa 2, woj. mazowieckie
Strona internetowa: www.jakra.pl
E-mail: firma@jakra.pl
Telefon: +48 22 722 55 31, +48 22 478 22 83
Faks: +48 22 478 33 84

 

MERCOR S.A.
MERCOR S.A.

Od powstania firmy w 1988 roku zajmujemy pozycję lidera na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nasze wyroby w zakresie: drzwi i ścianek przeciwpożarowych, systemów oddymiania i odprowadzania ciepła, systemów wentylacji pożarowej mechanicznej, zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych wyznaczają standardy na krajowych budowach. Oferujemy nie tylko gotowe produkty, dostosowane do indywidualnych wymagań, ale także profesjonalną, pełną obsługę. Służymy fachową poradą, pomagamy na etapie projektowania, jesteśmy do dyspozycji przy wszelkich uzgodnieniach.

Mercor  S.A.

Adres: 80-408 Gdańsk, Grzegorza z Sanoka 2, woj. pomorskie
Strona internetowa: www.mercor.com.pl
E-mail: mercor@mercor.com.pl
Telefon: +48 58 341 42 45
Faks: +48 58 341 39 85

AWEX PPHU

Oferujemy pełną gamę urządzeń oświetlenia awaryjnego spełniające wszelkie normy krajowe i zagraniczne.W ciągu 10 lat obecności na rynku, dzięki zaangażowaniu czasu, wiedzy, środków,współpracy z najlepszymi specjalistami,inwestycjom w innowacyjne przedsięwzięcia osiągnęliśmy pozycje lidera w branży.W trosce o jak najwyższą jakość oferowanych produktów,dokładamy wszelkich starań, aby cały nasz asortyment, w tym urządzenia pochodzące od dostawców zagranicznych były innowacyjne i najwyższej jakości, posiadały wymagane certyfikaty oraz niezbędne świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP.

 

Awex PPHU Rafał Stanuch
Adres: 32-091 Masłomiąca/Michałowice, Długa 39, woj. małopolskie
Strona internetowa: www.awex.eu
E-mail: sekretariat@awex.eu
Telefon: +48 12 681 55 28

MERAWEX Sp. z o.o.
MERAWEX Sp. z o.o.

Spółka MERAWEX od momentu założenia w 1989 roku, zajmuje się konstruowaniem i produkcją zasilaczy impulsowych. Od początku swojej działalności opracowaliśmy kilkaset typów różnych zasilaczy dedykowanych do zasilania urządzeń w telekomunikacji, systemach zabezpieczeń, automatyce przemysłowej i energetyce. Obecnie MERAWEX należy do wiodących polskich producentów urządzeń zasilających i systemów gwarantowanego zasilania, a w dziedzinie zasilaczy dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) oraz zasilaczy do urządzeń sygnalizacji i automatyki pożarowej firma jest krajowym liderem.

MERAWEX Sp. z o.o.

Adres: 44-122 Gliwice, Toruńska 8, woj. śląskie
Strona internetowa: www.merawex.com.pl
E-mail: merawex@merawex.com.pl

Dział kontaktów handlowych: Biuro Sprzedaży i Handlu
Telefon:  +48 32 23 99 400
Faks: +48 32 23 99 409
E-mail: handel@merawex.com.pl

MARTECH Małkowski S.A.

Firma ” MARTECH Małkowski S.A. została założona w październiku 1990 r. Specjalizacją naszej firmy jest projektowanie oraz produkcja lekkich bram i drzwi przeciwpożarowych o ogromnych odpornościach. Firma działa w oparciu o europatent nr 1373673. Do tej pory została nagrodzona trzema złotymi medalami MTP: Budma 2004 i 2008 i Securex 2008 oraz m.in. Znakiem Europejskiej Jakości i Certyfikatem Najwyższej Jakości WSBJ. Dodatkowo PAN uhonorował firmę MARTECH Małkowski S.A. Certyfikatem Innowacyjności 2007.

 

MARTECH Małkowski S.A.

Adres: 62-035 Kórnik, Kórnicka 4, woj. wielkopolskie
Strona internetowa: www.malkowski.pl
E-mail: biuro@malkowski.pl
Telefon: +48 61 625 68 73
Faks: +48 61 625 68 07

Dział kontaktów handlowych: Hanna Waliczak
Telefon: +48  511 411 411
E-mail: handel@malkowski.pl

KZWM OGNIOCHRON S.A.
KZWM OGNIOCHRON S.A.

KZWM OGNIOCHRON S.A. jest czołowym polskim producentem podręcznego sprzętu gaśniczego. Firma powstała w wyniku połączenia Wytwórni Sprzętu Pożarniczego Ogniochron S.A. z Katowickimi Zakładami Wyrobów Metalowych S.A. W swojej ofercie posiada gaśnice od 1 kg do 12 kg środka gaśniczego oraz agregaty i gaśnice przewoźne od 25kg do 250 kg środka gaśniczego, jak również motopompy pływające. Swoje wyroby firma eksportuje do wielu krajów Europy, jak równie żnie których krajów Azji i Afryki. Wyroby KZWM OGNIOCHRON S.A. to wysoka jakość w przystępnej cenie.

 

KZWM Ogniochron S.A.

Adres: 34-120 Andrychów, Krakowska 83c, woj. małopolskie
Strona internetowa: www.ogniochron.eu
E-mail: biuro@ogniochron.eu
Telefon: +48 33 875 10 70
Faks: +48 33 875 10 77

Dział kontaktów handlowych: Dział Handlu
Telefon: +48 33 870 25 09
Faks: +48 33 870 23 66
E-mail: handel@ogniochron.eu

KONIG STHAL Sp. z o.o.
KONIG STHAL Sp. z o.o.

Forma działalności:
- dystrybucja kompletnego systemu konstrukcyjnego JANSEN opartego na profilach stalowych, przeznaczonego między innymi do produkcji przeciwpożarowych przeszklonych drzwi i przegród, ścian osłonowych oraz przeszklonych przekryć dachowych.
- Doradztwo projektowe w zakresie systemów Jansen.

- Dystrybucja systemów przenośnych zapór przeciwpowodziowych DPS2000.

König Stahl Sp. z o.o.
Adres: 02-676 Warszawa, Postępu 2, woj. mazowieckie
Strona internetowa: www.koenigstahl.pl; www.jansen.pl
E-mail: jansen@koenigstahl.pl

 

KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO w KALISZU Sp. z o.o.

Zakład specjalizuje się w produkcji hełmów ochronnych specjalnego przeznaczenia, głównie dla straży pożarnych z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem Kevlarowym i matą szklaną a jego historia sięga roku 1951. W ofercie KZPT znajdą Państwo hełmy dla straży pożarnych: CALISIA typ AK-06, ZS-03/06, PH-5/Z-2000 oraz hełm dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i hełm Ozdobny. Produkowane przez nas hełmy spełniają wymogi normy polskiej i europejskiej, posiadają aktualne Świadectwa Dopuszczenia oraz certyfikaty uprawniające do stosowania znaku bezpieczeństwa CE.

Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego Sp. z o.o.

Adres: 62-800 Kalisz, Przybrzeżna 37, woj. wielkopolskie
Strona internetowa: www.kzpt.pl
E-mail: biuro@kzpt.pl
Telefon: +48  62 767 20 16
Faks: +48  62 757 54 29

Dział kontaktów handlowych: Dział Handlu i Zaopatrzenia
Telefon: +48 62 767 20 10
Faks: +48 62 767 20 10
E-mail: handel@kzpt.pl

Andropol S.A.
Andropol S.A.

Andropol to nie tylko stuletnia tradycja, to najwyższa kultura techniczno-technologiczna w polskim przemyśle włókienniczym. W skład Andropol S.A. wchodzą fabryki produkcyjne w Andrychowie i Białymstoku. Fabryki te przez całą swoją historię należały nie tylko do największych zakładów przemysłu włókienniczego w Polsce, ale co istotniejsze do najbardziej renomowanych. Produkty naszych fabryk uchodziły i uchodzą za najlepsze w kraju w swojej klasie, są też cenione za granicą. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Andropol S.A.

Adres: 34-120 Andrychów, Krakowska 83, woj. małopolskie
Strona internetowa: www.andropol.com.pl
E-mail: sekretariat@andropol.com.pl
Telefon: +48 33 875 65 42
Faks: +48 33 875 65 40

Dział kontaktów handlowych: Dział Handlowy
Telefon: +48 33 875 65 73
Faks: +48 33 875 64 61
E-mail: market@andropol.com.pl

Mały Strażak S.C. A. Maziarz , L.Gontarz
Mały Strażak S.C. A. Maziarz , L.Gontarz

Założycielami firmy są Lucjan Gontarz i Andrzej Maziarz. W pierwszych latach działalności realizowaliśmy kompleksowe zaopatrzenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Od roku 1993 zaczęliśmy świadczyć usługi dotyczące przeglądów i remontów podręcznego sprzętu gaśniczego. W tym samym czasie rozpoczęliśmy produkcję węży ssawnych maszynek do taśmowania węży, trzymaków do mocowania łączników. W roku 1999 przejęliśmy produkcję hydronetki wodnej, którą produkujemy do dziś. W kolejnych latach uruchomiliśmy produkcję torów przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla MDP, OSP, PSP.

Mały Strażak PHU S.C. A. Maziarz , L.Gontarz
Adres: 44-335 Jastrzębie Zdrój, Pszczyńska 362 A, woj. śląskie
Strona internetowa: www.malystrazak.pl
E-mail: info@malystrazak.pl
Telefon: +48 32 47199 04, +48 32 471 99 04
Faks: +48 32 471 99 04, +48 32 471 26 62

ELA COMPIL Sp. z o.o.
ELA COMPIL Sp. z o.o.

Projektowanie, konsultowanie i doradztwo techniczne…
Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i inne…
Urządzenia alarmowania przeciwpożarowego…
Urządzenia monitorujące, detektory, mierniki, analizatory spalin…
Urządzenia oddymiające, wentylujące, klimatyzujące, schładzające…
Urządzenia rejestrujące…
Urządzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego…
Inne:
Automatyka pożarowa dla producentów urządzeń pożarowych…
Systemy zarządzania bezpieczeństwem…

 

Ela-compil sp. z o.o.

Adres: 60-286 Poznań, Słoneczna 15A, woj. wielkopolskie
Strona internetowa: www.ela-compil.pl
E-mail: office@ela.pl
Telefon:  +48 61 869 38 50
Faks: +48 61 861 47 40

 

BP Techem S.A.
BP Techem S.A.

Firma BP Techem SA, z kapitałem założycielskim 16,5 ml zł, powstała w 1997 r na bazie prywatnej firmy Biuro Przedstawicielskie Techem Zygmunt Łada. Obecnie jesteśmy wyłącznym dystrybutorem firm: KWH Mirka (materiały ścierne), JAMES WALKER (uszczelnienia techniczne), HYDROWANE (sprężarki), PNEUMOFORE (pomy próżniowe), ENI (smary i oleje AGIP). Dostarczamy urządzenia firm: CROWCON (detektory gazów), RASSM, PIUSI (dystr. płynów eksp.), POMEKO (analizatory cieczy). Produkujemy znaki bezpieczeństwa Kenlight oraz Ciągi Czyszczące. Posiadamy centrum logistyczno-magazynowe w Zgierzu.

BP Techem S.A.

Adres: 02-856 Warszawa, Ludwinowska 17, woj. mazowieckie
Strona internetowa: www.techem.com.pl
E-mail: techem@techem.com.pl
Faks: +48 22 648 83 78

Dział kontaktów handlowych: Dział Sprzedaży
Telefon: +48 22 648 83 38
Faks: +48 22 648 86 32
E-mail: znaki@techem.com.pl

BEZALIN S.A.
BEZALIN S.A.

W ofercie BEZALINU znajduje się ponad 2500 pozycji asortymentowych z zakresu wyrobów powroźniczych, sznurka rolniczego i węży tłocznych, które swoje zastosowanie znajdują w wielu działach gospodarki. BEZALIN obecny jest zarówno na rynku krajowym, jak i na wielu rynkach zagranicznych, a jakość produkowanych wyrobów potwierdzają posiadane certyfikaty (w tym ISO-9001) krajowe i zagraniczne. Poza ofertą własnych produktów BEZALIN posiada szeroką ofertę sprzętu i armatury pożarniczej.

BEZALIN S.A.

Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Piastowska 43, woj. śląskie
Strona internetowa: www.bezalin.com.pl
E-mail: bezalin@bezalin.com.pl
Faks:  +48 33 812 30 81

Dział kontaktów handlowych: BEZALIN Marketing i Handel S.A.
Telefon: +48 33 812 30 88
Faks: +48 33 816 96 94
E-mail: marketing@bezalin.com.pl

Ambient System Sp. z o.o.
Ambient System Sp. z o.o.

Ambient System wywodzi się z branży przeciwpożarowej – początkowo oferta obejmowała systemy DSO oraz sygnalizacji pożarowej. Od tego czasu została poszerzona o systemy Public Address oraz profesjonalne nagłośnienie.

Firma zapewnia klientom uznane na świecie rozwiązania, wsparcie marketingowo-techniczne oraz serwis. Zespół specjalistów wspiera partnerów w zakresie prac wykonawczych oraz projektowych.

Aktualnie Ambient System zajmuje się integracją rozwiązań poprzez łączenie technologii z różnych dziedzin w celu uzyskania wysokiej funkcjonalności i jakości oferowanych systemów.

Ambient System Sp. z o.o.
Adres: 80-531 Gdańsk, Sucha 25, woj. pomorskie
Strona internetowa: www.ambientsystem.pl
E-mail: sekretriat@ambientsystem.pl
Telefon: +48 58 345 51 95
Faks: +48 58 344 45 95

Alter S.A.
Alter S.A.

Spółka powstała w 1988 roku i mieści się w Tarnowie Podgórnym, 20 km od centrum Poznania. Od początku działalności produkujemy elektroniczne urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów, pomiarów wielkości fizyko-chemicznych, systemów zabezpieczających przed wybuchem gazu. Obecnie jesteśmy najprężniej działającym producentem urządzeń do mierzenia i wykrywania gazów w Polsce. Naszym zadaniem jest oferowanie produktów i usług, które służą podniesieniu bezpieczeństwa, ochronie środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego. Naszą siłą jest kompleksowość oferty.

Alter S.A.

Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, Pocztowa 13, woj. wielkopolskie
Strona internetowa: www.altersa.pl
E-mail: alter@altersa.pl
Telefon: +48 61 8146 557, +48 61 8146 557
Faks: +48 61 8146 557 wew.27

AGC Warszawa S.A.
AGC Warszawa S.A.

Spółka pod nazwą Glaverbel Wiglav powstała w 1995 roku. Obecnie AGC Warszawa to część Asahi Glass Company, największego producenta szkła w taflach na świecie. Znaczące miejsce w naszej działalności to cięcie na wymiar i dystrybucja szkła ognioochronnego Pyrobel w klasach odporności ogniowej od E30 do EI120 do wszelkiego rodzaju przegród przeciwpożarowych. Poza tym produkujemy szyby zespolone, fasady strukturalne, spełniające różne funkcje, indywidualnie dostosowane do wymogów klientów. W Spółce jest wdrożony Zintegrowanym Systemem Zarządzania ISO 9001/14001.

AGC Warszawa S.A.

Adres: 04-993 Warszawa, Bysławska 73, woj. mazowieckie
Strona internetowa: www.yourglass.pl  
E-mail: warszawa@eu.agc-flatglass.com
Telefon: +48 22 612 64 14, +48 22 612 64 14
Faks: +48 22 612 63 93

REWA Sp. zo.o.
REWA Sp. zo.o.

Produkcja klap dymowych, systemów sterowania oraz świetlików dachowych.
PRODUKTY:
• klapy dymowe
• klapy dymowe z funkcją wentylacji
• klapy wentylacyjne
• świetliki punktowe
• pasma świetlne (w tym również pasma z klapami dymowymi/wentylacyjnymi)
• wyłazy dachowe
• okna oddymiające,
• urządzenia do sterowania klapami dymowymi
• siłowniki pneumatyczne do oddymiania.

Spółka posiada od 2004 r. Certyfikat na System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

REWA Sp. z o.o.
Wola Rafałowska 212A
36-017 Błędowa Tyczyńska
tel. +48 17 229 66 55
faks: +48 17 229 66 54
rewa@rewa.com.pl

CERBEX Sp. z o.o.
CERBEX Sp. z o.o.

Rodzaj działalności:
1. Produkcja urządzeń zasilania, sterowania, kontroli i wizualizacji do systemów przeciwpożarowych.
2. Tablica sterowania w systemach różnicowania ciśnień.
3. Panel sterujący w systemach kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu.
Normy związane Pr EN-12101-6 (9) (10)
Inne dokumenty: ISO 9001; AT ITB; Certyfikat Zgodności; CNBOP.

Usługi:
1. Dostawa urządzeń.
2. Projektowanie, montaż i konserwacja systemów wykrywania i gaszenia pożaru.
3. Usługi Inżynieringu pożarowego.
4. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Type of activity
Production and distribution
1. Production of energy suppliers, control panel devices and visualization for fire protection systems
2. Table control in systems for differentiation pressures.
3. Control panel in the systems for spread of fire and smoke
Harmonised standards
EN 12101-6. Smoke and heat control systems. Specification for pressure differential systems. Kits
prEN 12101-9 Smoke and heat control systems – Part 9: Control panels
EN 12101-10 Smoke and heat control systems. Power supplies
Other documents ISO 9001; AT ITB, certificate of compliance CNBOP

Services
1. Supply of facilities
2. Design, installation and maintenance of detection systems and fire fighting
3. Services of fire Engineering
4. Assessor for Fire protection

CERBEX Sp. z o.o.
Adres: 38-400 KROSNO, ul. Lwowska 14, woj. podkarpackie
Strona internetowa: www.cerbex.pl
E-mail: cerbex@cerbex.pl
tel: +48 13 436-83-99
fax: +48 13 432-37-95

 

WUS ZOSP RP
WUS ZOSP RP

Umundurowanie strażackie…

Wytwórnia Umundurowania Strażackiego ZOSP RP

Adres: 95-060 Brzeziny, Żeromskiego 3, woj. łódzkie
Strona internetowa: www.zosprpwus.com.pl
E-mail: zosprp@zosprpwus.com.pl
Telefon: +48 46 874 34 36

W.L. Gore & Associates Sp. z o.o.
W.L. Gore & Associates Sp. z o.o.

W. L. Gore & Associates, Inc., została założona w 1 stycznia 1958, w Newark w stanie Delaware, przez Wilberta L. i Genevieve Gore’ów.
Sztandarowymi produktami przedsiębiorstwa są syntetyczne tkaniny Gore-Tex oraz Windstopper.

 

W.L. Gore & Associates Polska Sp. z o.o.                                                             

Adres: 02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 4, woj. mazowieckie
Strona internetowa: www.gore.com
E-mail: jsek@wlgore.com
Telefon: +48 22 645 15 37

TDC Sp. j.
TDC Sp. j.

Firma TDC powstała w 1994 roku. W czasie naszego istnienia zaproponowaliśmy wiele nowych produktów, które stały się standardem na rynku oznakowań. Podczas tych lat systematycznie udoskonalaliśmy technologię wytwarzania oznakowań fotoluminescencyjnych, dynamicznie podnosiliśmy parametry świecenia naszych znaków, jak również jakość obsługi klienta. Od wielu lat działamy w oparciu o System Zapewnienia Jakości ISO 9001:2008 oraz uzyskaliśmy prestiżowe europejskie Certyfikaty Uznania Typu Wyrobu na systemy dolnego oświetlenia Low Location Lighting (LLL) nadane przez DET NORSKE VERITAS. Proponujemy również fotoluminescencyjne wyroby w jedynej, unikalnej technologii SYSTEM TD®. Dodatkowo w naszej ofercie znajdziecie Państwo szereg sprzętu ochrony przeciwpożarowej, oraz akcesoriów BHP w niespotykanie konkurencyjnych cenach.

 

TOP-DESIGN CHWASZCZYNO Sp.J. F. CHUDZYŃSKI , J. STUPNICKI

Adres: 80-209 Chwaszczyno, ul. Oliwska 166, woj. pomorskie
Strona internetowa: www.znaki-tdc.com
E-mail: office@znaki-tdc.com
Telefon: +48 58 552 84 04, +48 58 552 88 94
Faks: +48 58 552 82 87

MASKPOL S.A.
MASKPOL S.A.

MASKPOL S.A.

Adres: 42-140 Pianki, Konieczki, woj. śląskie
Strona internetowa: www.maskpol.com.pl
E-mail: maskpol@maskpol.com.pl oraz handlowy@maskpol.com.pl
Telefon: +48 34 310 93 00

BOCAR Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.
zostało założone w 1992 r., jest własnością prywatną. Początkowo firma wykonywała nadwozia ratowniczo-gaśnicze na używanych podwoziach samochodowych. Obecnie zajmuje się głównie produkcją nowych samochodów pożarniczych na różnych typach podwozi renomowanych marek, dostarczając ok. 100 pojazdów specjalistycznych rocznie.
Zdobyte doświadczenie pozwala na przyjęcie do realizacji najbardziej nietypowych nadwozi według indywidualnych zamówień. Produkowane przez firmę pojazdy pożarnicze charakteryzują się nowoczesnością, estetyką i funkcjonalnością. Stosujemy najnowsze technologie w zakresie spawania, klejenia i obróbki laserowej, a także lekkie i trwałe materiały jak aluminium, tworzywo oraz stal nierdzewną.

 

Bocar – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Sp. z o.o.

Adres: 42-263 Wrzosowa, ul. Okólna 15, Korwinów

Strona internetowa: www.bocar.com.pl
E-mail: biuro@bocar.com.pl
Telefon: +48 34 327 64 44

ARKOM PPH

Nasza oferta to szeroki asortyment produktów dla różnych branż. Wykonujemy wszelkiego typu pojazdy dla Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Służby Zdrowia, Wodociągów, Wojska ,firm prywatnych.

W kwietniu 2012 roku uruchomiliśmy oddział produkcyjny w Świeciu nad Wisłą, wyspecjalizowany w wykonywaniu pojazdów do transportu żywych zwierząt. Nasza oferta poszerzyła się nie tylko o samochody, naczepy, przyczepy do przewozu żywca ale również o luksusowe pojazdy do transportu koni sportowych.

Zamówić u nas można samochody i zabudowy na podwoziach różnych marek, przyczepy, naczepy lub kontenery. Wykonujemy pojazdy prototypowe, specjalizowane. Dzięki doświadczeniu i możliwościom naszej firmy jesteśmy w stanie wykonać każde nawet nietypowe zlecenie.

 

Arkom PPH

Adres: 05-504 Złotokłos, ul. Mokra 30, Henryków Urocze, woj. mazowieckie

Strona internetowa: www.arkom.com.pl
E-mail: info@arkom.com.pl
Telefon: +48 22 203 56 82, +48 22 203 56 83,
Faks: +48 22 203 56 45

WOSTOL Sp. z o.o.
WOSTOL Sp. z o.o.

Firma Wostol działa na rynku wyrobów stolarki drzwiowej od 1991 roku. Od 1994 roku produkujemy drewniane drzwi przeciwpożarowe, drzwi dymoszczelne i dźwiękoszczelne Nieustanne wprowadzanie nowych rozwiązań, poparte badaniami przeprowadzanymi w Instytucie Techniki Budowlanej, przyczynia się do uzyskania produktów sprawdzających się w obiektach o różnym przeznaczeniu, między innymi w hotelach, budynkach biurowych, szpitalach. Wymiary drzwi i segmentów przeszklonych dostosowujemy do indywidualnych potrzeb inwestorów, dając przez to duże możliwości aranżacji wnętrza pomieszczenia.

Wostol Sp. z o.o.

Adres: 62-032 Luboń, Stolarska 2, woj. wielkopolskie
Strona internetowa: www.wostol.pl
E-mail: wostol@wostol.pl
Telefon: +48 61 810 51 39
Faks: +48 61 899 58 20

WITKOWSKI Sp. z o.o.
WITKOWSKI Sp. z o.o.

Firma działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością W 2004 r wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001. W 2005 przeprowadziliśmy badania stropów szklanych oraz przepustów kablowych i kratek wentylacyjnych do podłóg technicznych przeciwpożarowych, czego rezultatem było uzyskanie przez nas klasyfikacji ogniowej w tym zakresie, którą możemy się pochwalić jako jedyni w Polsce.

Witkowski Sp z o.o.

Adres: 05-800 Pruszków, Magazynowa 7, woj. mazowieckie
Strona internetowa: www.witkowski.org.pl
E-mail: wit@witkowski.org.pl
Telefon:  +48 22 759 85 00
Faks: +48 22 758 66 53

Dział kontaktów handlowych: Biuro Obsługi Inwestycji
Telefon: +48 22 828 98 69
Faks: +48 22 828 83 40
E-mail: biuro@witkowski.ogr.pl

SZYBICKI SiZPS Waldemar Szybicki
SZYBICKI SiZPS Waldemar Szybicki

Firma Szybicki oferuje: samochody pożarnicze oraz możliwość ich modernizacji, agregaty prądotwórcze, maszty i statywy wysokociśnieniowe, wentylatory oddymiające, wytwornice piany SNOW STORM, pompy wodne i pompy do substancji niebezpiecznych, specjalne buty strażackie, syntetyczne pianotwórcze środki gaśnicze, sprzęt specjalistyczny ratownictwa tech., chem. i ekologicznego, urządzenia do taśmowania, mycia i zwijania węży pożarniczych maszyny do przetłaczania dwutlenku węgla.

SZYBICKI Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych Waldemar Szybicki
Adres: 62-028 Koziegłowy, Lipowa 10, woj. wielkopolskie
Strona internetowa: www.szybicki.com.pl
E-mail: szybicki@szybicki.com.pl
Telefon: + 48 61 654 03 00
Faks: + 48 61 652 01 95

Dział kontaktów handlowych: Dział handlowy
Telefon: + 48 61 654 03 02
Faks: + 48 61 652 01 95
E-mail: handlowy@szybicki.com.pl

ROCKWOOL Sp. z o.o.
ROCKWOOL Sp. z o.o.

ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.należy do grupy ROCKWOOL – światowego lidera w produkcji szklanej wełny mineralnej – dostawcy produktów, systemów i rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej, akustyki i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. ROCKWOOL POLSKA działa od 1993 rokui wytwarza wysokiej jakości produkty ze szklanej wełny mineralnej w dwóch fabrykach – w Cigacicach i Małkini. W ciągu 15 lat działalności w Polsce ROCKWOOL zainwestował ponad 500 mln. zł.

 Rockwool Polska Sp. z o.o.

Adres: 66-131 Cigacice /k. Zielonej Góry, Kwiatowa 14, woj. lubuskie
Strona internetowa: www.rockwool.pl
E-mail: rockwool@rockwool.pl
Telefon: +48  68 385 02 50
Faks: +48  68 385 02 34

SUPRON 1 Sp. jawna
SUPRON 1 Sp. jawna

Firma „Supron 1″ powstała w 1990 roku w Olkuszu, gdzie do dnia dzisiejszego mieści się główna siedziba firmy. W 1992 r. zostały utworzone oddziały terenowe: w Krakowie, Katowicach, Gliwicach.Od początku swojego istnienia firma specjalizuje się głównie w realizacji kompleksowych dostaw sprzętu na rzecz ochrony przeciwpożarowej , sprzętu ratowniczego dla Straży Pożarnych, sprzętu BHP.Ciągle rozwijany bezpośredni import towarów między innymi z takich krajów jak USA, Kanada, Włochy, Hiszpania, Anglia, Niemcy i Belgia pozwala nam oferować towary o najwyższym standardzie światowym.

Supron 1  PPUH Sp.j. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

Adres: 32-300 Olkusz, Kluczewska 3, woj. małopolskie
Strona internetowa: www.supron1.com.pl
E-mail: supron1@pro.onet.pl
Telefon: +48 32 64 55 222
Faks: +48 32 64 55 222 wew. 38

PLASTIMET SP. z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Plastimet Sp. z o.o. jest firmą działającą od 1991 roku w branży budowlanej. Dzięki długoletniemu doświadczeniu gwarantujemy znakomity poziom naszych produktów i usług. Specjalizujemy się w kompleksowych dostawach dla budownictwa.

Plastimet PPU Sp. z o.o.

Adres: 19-300 Ełk, Suwalska 82, woj. warmińsko-mazurskie
Strona internetowa: www.plastimet.com.pl
E-mail: wawer@plastimet.com.pl

Dział kontaktów handlowych: Dział Inwestycji i Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
Telefon: +48 87 620 09 71
Faks: +48 87 620 09 70
E-mail: zawadzka@plastimet.com.pl

ISKRA Sp. z o.o.

Działamy w zakresie ochrony p-poż. i systemów zabezpieczeń od kilkunastu lat. . Przedsiębiorstwo nasze realizuje zadania w pełnym zakresie, począwszy od fazy projektowej po wykonywanie systemów zabezpieczeń czynnych i biernych oraz przyjęciu w serwis wykonanych instalacji. Wykonujemy usługi w zakresie: systemy sygnalizacji ppoż, DSO, monitoring, kamery, detekcja rozlewisk wodnych, instalacje tryskaczowe, gaszące gazowe, ścianki, drzwi, bramy, klapy ppoż, oddymianie, zabezpieczenia ppoż konstrukcji stalowych, drewnianych i tkanin, przepusty ppoż, sprzedaż sprzętu ppoż, ratowniczego i BHP.

Iskra  PPHU Tel-Poż System Sp. z o.o.

Adres: 61-022 Poznań, Krańcowa 11, woj. wielkopolskie
Strona internetowa: www.iskra.poznan.pl
E-mail: marketing@iskra.poznan.pl
Telefon: +48 61 873 39 00
Faks: +48 61 877 04 16

GRAS PPPH

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS, zajmuje się od ponad 20 lat konstruowaniem, produkcją i dystrybucją sprzętu przeciwpożarowego, ratownictwa i BHP. Jesteśmy prężnie rozwijającą się, nowoczesną firmą, ciągle udoskonalającą swoje produkty. Specjalizujemy się przede wszystkim w produkcji: hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym DN19, hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym DN25, hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym DN33, hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym DN52 oraz hydrantów specjalnego przeznaczenia.

Gras PPPH

Adres: 77-231 Korzybie, Sławieńska 12, woj. pomorskie
Strona internetowa: www.gras.pl
E-mail: gras@gras.pl
Telefon: +48 59 857 73 02, +48 59 857 73 03
Faks: +48 59 858 63 04

PROTEKTA SP. z o.o.
PROTEKTA SP. z o.o.

Firma PROTEKTA została założona w 1992 roku. Prowadzi sprzedaż środków gaśniczych, autopomp, motopomp, pomp specjalistycznych, działek wodno-pianowych, drabin pożarniczych, skokochronów, armatury pożarniczej, komponentów do budowy instalacji gaśniczych wodnych i pianowych oraz wielu innych wyrobów dla straży pożarnych i zabezpieczenia ppoż. obiektów. PROTEKTA jest ponadto producentem środka gaśniczego pianotwórczego PROTEKTOL SAT-10 (patent). PROTEKTA zajmuje się również wykonawstwem instalacji gaśniczych oraz organizacją sympozjów i konferencji z zakresu ochrony ppoż.

Protekta Sp. z o.o.

Adres: 00-372 Warszawa, Foksal 18, woj. mazowieckie
Strona internetowa: www.protekta.pl
E-mail: protekta@pro.onet.pl
Telefon: +48 22 644 46 42, +48 22 644 46 42
Faks: +48 22 644 46 59

PROMETGAS.PL Sp. z o.o.
PROMETGAS.PL Sp. z o.o.

PROMETGAS.PL Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji, remontów, serwisu: generatorów azotu, sprężarek przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, systemów uzdatniania sprężonego powietrza i azotu oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Produkowane przez PROMETGAS.PL Sp. z o.o. stacjonarne i przewoźne membranowe generatory azotu o wydajności od 1 Nm3/h do powyżej 1000 Nm3/h i koncentracji azotu od 95% do 99,5%, mogą pracować w bardzo skrajnych warunkach otoczenia tzn. przy dużym zapyleniu, wysokiej temperaturze oraz dużej wilgotności.

PROMETGAS.PL Sp. z o.o.

Adres: 54-424 Wrocław, Muchoborska 18, woj. dolnośląskie
Strona internetowa: www.pmgpl.com.pl
E-mail: prometgaspl@pmgpl.com.pl
Telefon: +48 71 351 22 47
Faks: +48 71 351 36 19

Promat TOP Sp. z o.o
Promat TOP Sp. z o.o

Materiały do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Płyty ogniochronne Promatect i Promaxon, kołnierze ogniochronne Promastop-Unicollar, materiały uszczelniające Promaseal, masy ogniochronne Promastop-Coating i Promaseal Mastic, szkło ogniochronne Promaglas, ogniochronne klapy rewizyjne. Systemy biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych elementów konstrukcyjnych stalowych, drewnianych i żelbetowych, przewodów wentylacyjnych i oddymiających, kanałów kablowych, przejść instalacyjnych. Ochrona przeciwpożarowa tuneli komunikacyjnych. Izolacje wysokotemperaturowe.

Promat Top Sp. z o.o.
Adres: 03-879 Warszawa, Przecławska 8, woj. mazowieckie
Strona internetowa: www.promattop.pl
E-mail: top@promattop.pl
Telefon: +48 22 212 22 80

Polon-Alfa Sp. k. Sp. z o.o.
Polon-Alfa Sp. k. Sp. z o.o.

Projektowanie, konsultowanie i doradztwo techniczne…
Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i inne…
Urządzenia alarmowania przeciwpożarowego…

POLON-ALFA Zakład Urządzeń Dozymetrycznych Sp. k. Sp. z o.o.
Adres: 85-861 Bydgoszcz, Glinki 155, woj. kujawsko-pomorskie
Strona internetowa: www.polon-alfa.pl
E-mail: polonalfa@polon-alfa.com.pl
Telefon: +48 52 363 92 60, +48 52 363 92 60
Faks: +48 52 363 92 64

Padilla Polska Sp. z o.o.
Padilla Polska Sp. z o.o.

Firma Padilla Polska Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej PUERTAS PADILLA, hiszpańskiego producenta drzwi stalowych, przeciwpożarowych, antywłamaniowych oraz hotelowych. Firma PADILLA POLSKA jest obecna na rynku polskim od 2003 roku i obsługuje sieciowych klientów w Polsce oraz operuje na rynkach Europy Wschodniej i Południowej. Tylko w ostatnim roku Puertas Padilla przeznaczyła ponad 20 % swoich dochodów na techniczne innowacje i zwiększenie swoich mocy produkcyjnych. Wszystkie produkty Padilla posiadają atesty certyfikowane na rynku krajowym i międzynarodowym.

Padilla Polska Sp. z o.o.

Adres: 61-315 Poznań, Wybieg 10, woj. wielkopolskie
Strona internetowa: www.padilla.pl
E-mail: z.czerniakowska@padilla.pl
Telefon: +48  61 872 66 35
Faks: +48 61 879 83 51

JAKRA Corporation Sp. z o.o.
JAKRA Corporation Sp. z o.o.

Nasza oferta obejmuje wykonanie, kompletację, dostawę i montaż drzwi, ścianek stalowych i profilowych ppoż. o odporności ogniowej od 0,5 do 2,0h a także klapy dymowe, pasma świetlne i instalacje systemów oddymiania i przewietrzania, bramy garażowe, zabezpieczenia przeciwpożarowe w systemie Jansen i Janisol konstrukcji stalowych i drewnianych, zabezpieczenie ppoż. przepustów kablowych. Wykonujemy również wszelkiego rodzaju drzwi rewizyjne, drzwi do szachtów itp.
Dysponujemy także własną lakiernią proszkową wyposażoną w piec najnowszej generacji o wymiarach wewnętrznych 2500 x 3000 x 4000mm.

JAKRA Corporation Sp. z o.o.

Adres: 05-860 Płochocin, ul. Długa 2, woj. mazowieckie
Strona internetowa: www.jakra.pl
E-mail: firma@jakra.pl
Telefon: +48 22 722 55 31, +48 22 478 22 83
Faks: +48 22 478 33 84

 

MERCOR S.A.
MERCOR S.A.

Od powstania firmy w 1988 roku zajmujemy pozycję lidera na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nasze wyroby w zakresie: drzwi i ścianek przeciwpożarowych, systemów oddymiania i odprowadzania ciepła, systemów wentylacji pożarowej mechanicznej, zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych wyznaczają standardy na krajowych budowach. Oferujemy nie tylko gotowe produkty, dostosowane do indywidualnych wymagań, ale także profesjonalną, pełną obsługę. Służymy fachową poradą, pomagamy na etapie projektowania, jesteśmy do dyspozycji przy wszelkich uzgodnieniach.

Mercor  S.A.

Adres: 80-408 Gdańsk, Grzegorza z Sanoka 2, woj. pomorskie
Strona internetowa: www.mercor.com.pl
E-mail: mercor@mercor.com.pl
Telefon: +48 58 341 42 45
Faks: +48 58 341 39 85

AWEX PPHU

Oferujemy pełną gamę urządzeń oświetlenia awaryjnego spełniające wszelkie normy krajowe i zagraniczne.W ciągu 10 lat obecności na rynku, dzięki zaangażowaniu czasu, wiedzy, środków,współpracy z najlepszymi specjalistami,inwestycjom w innowacyjne przedsięwzięcia osiągnęliśmy pozycje lidera w branży.W trosce o jak najwyższą jakość oferowanych produktów,dokładamy wszelkich starań, aby cały nasz asortyment, w tym urządzenia pochodzące od dostawców zagranicznych były innowacyjne i najwyższej jakości, posiadały wymagane certyfikaty oraz niezbędne świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP.

 

Awex PPHU Rafał Stanuch
Adres: 32-091 Masłomiąca/Michałowice, Długa 39, woj. małopolskie
Strona internetowa: www.awex.eu
E-mail: sekretariat@awex.eu
Telefon: +48 12 681 55 28

MERAWEX Sp. z o.o.
MERAWEX Sp. z o.o.

Spółka MERAWEX od momentu założenia w 1989 roku, zajmuje się konstruowaniem i produkcją zasilaczy impulsowych. Od początku swojej działalności opracowaliśmy kilkaset typów różnych zasilaczy dedykowanych do zasilania urządzeń w telekomunikacji, systemach zabezpieczeń, automatyce przemysłowej i energetyce. Obecnie MERAWEX należy do wiodących polskich producentów urządzeń zasilających i systemów gwarantowanego zasilania, a w dziedzinie zasilaczy dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) oraz zasilaczy do urządzeń sygnalizacji i automatyki pożarowej firma jest krajowym liderem.

MERAWEX Sp. z o.o.

Adres: 44-122 Gliwice, Toruńska 8, woj. śląskie
Strona internetowa: www.merawex.com.pl
E-mail: merawex@merawex.com.pl

Dział kontaktów handlowych: Biuro Sprzedaży i Handlu
Telefon:  +48 32 23 99 400
Faks: +48 32 23 99 409
E-mail: handel@merawex.com.pl

MARTECH Małkowski S.A.

Firma ” MARTECH Małkowski S.A. została założona w październiku 1990 r. Specjalizacją naszej firmy jest projektowanie oraz produkcja lekkich bram i drzwi przeciwpożarowych o ogromnych odpornościach. Firma działa w oparciu o europatent nr 1373673. Do tej pory została nagrodzona trzema złotymi medalami MTP: Budma 2004 i 2008 i Securex 2008 oraz m.in. Znakiem Europejskiej Jakości i Certyfikatem Najwyższej Jakości WSBJ. Dodatkowo PAN uhonorował firmę MARTECH Małkowski S.A. Certyfikatem Innowacyjności 2007.

 

MARTECH Małkowski S.A.

Adres: 62-035 Kórnik, Kórnicka 4, woj. wielkopolskie
Strona internetowa: www.malkowski.pl
E-mail: biuro@malkowski.pl
Telefon: +48 61 625 68 73
Faks: +48 61 625 68 07

Dział kontaktów handlowych: Hanna Waliczak
Telefon: +48  511 411 411
E-mail: handel@malkowski.pl

KZWM OGNIOCHRON S.A.
KZWM OGNIOCHRON S.A.

KZWM OGNIOCHRON S.A. jest czołowym polskim producentem podręcznego sprzętu gaśniczego. Firma powstała w wyniku połączenia Wytwórni Sprzętu Pożarniczego Ogniochron S.A. z Katowickimi Zakładami Wyrobów Metalowych S.A. W swojej ofercie posiada gaśnice od 1 kg do 12 kg środka gaśniczego oraz agregaty i gaśnice przewoźne od 25kg do 250 kg środka gaśniczego, jak również motopompy pływające. Swoje wyroby firma eksportuje do wielu krajów Europy, jak równie żnie których krajów Azji i Afryki. Wyroby KZWM OGNIOCHRON S.A. to wysoka jakość w przystępnej cenie.

 

KZWM Ogniochron S.A.

Adres: 34-120 Andrychów, Krakowska 83c, woj. małopolskie
Strona internetowa: www.ogniochron.eu
E-mail: biuro@ogniochron.eu
Telefon: +48 33 875 10 70
Faks: +48 33 875 10 77

Dział kontaktów handlowych: Dział Handlu
Telefon: +48 33 870 25 09
Faks: +48 33 870 23 66
E-mail: handel@ogniochron.eu

KONIG STHAL Sp. z o.o.
KONIG STHAL Sp. z o.o.

Forma działalności:
- dystrybucja kompletnego systemu konstrukcyjnego JANSEN opartego na profilach stalowych, przeznaczonego między innymi do produkcji przeciwpożarowych przeszklonych drzwi i przegród, ścian osłonowych oraz przeszklonych przekryć dachowych.
- Doradztwo projektowe w zakresie systemów Jansen.

- Dystrybucja systemów przenośnych zapór przeciwpowodziowych DPS2000.

König Stahl Sp. z o.o.
Adres: 02-676 Warszawa, Postępu 2, woj. mazowieckie
Strona internetowa: www.koenigstahl.pl; www.jansen.pl
E-mail: jansen@koenigstahl.pl

 

KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO w KALISZU Sp. z o.o.

Zakład specjalizuje się w produkcji hełmów ochronnych specjalnego przeznaczenia, głównie dla straży pożarnych z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem Kevlarowym i matą szklaną a jego historia sięga roku 1951. W ofercie KZPT znajdą Państwo hełmy dla straży pożarnych: CALISIA typ AK-06, ZS-03/06, PH-5/Z-2000 oraz hełm dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i hełm Ozdobny. Produkowane przez nas hełmy spełniają wymogi normy polskiej i europejskiej, posiadają aktualne Świadectwa Dopuszczenia oraz certyfikaty uprawniające do stosowania znaku bezpieczeństwa CE.

Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego Sp. z o.o.

Adres: 62-800 Kalisz, Przybrzeżna 37, woj. wielkopolskie
Strona internetowa: www.kzpt.pl
E-mail: biuro@kzpt.pl
Telefon: +48  62 767 20 16
Faks: +48  62 757 54 29

Dział kontaktów handlowych: Dział Handlu i Zaopatrzenia
Telefon: +48 62 767 20 10
Faks: +48 62 767 20 10
E-mail: handel@kzpt.pl

Andropol S.A.
Andropol S.A.

Andropol to nie tylko stuletnia tradycja, to najwyższa kultura techniczno-technologiczna w polskim przemyśle włókienniczym. W skład Andropol S.A. wchodzą fabryki produkcyjne w Andrychowie i Białymstoku. Fabryki te przez całą swoją historię należały nie tylko do największych zakładów przemysłu włókienniczego w Polsce, ale co istotniejsze do najbardziej renomowanych. Produkty naszych fabryk uchodziły i uchodzą za najlepsze w kraju w swojej klasie, są też cenione za granicą. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Andropol S.A.

Adres: 34-120 Andrychów, Krakowska 83, woj. małopolskie
Strona internetowa: www.andropol.com.pl
E-mail: sekretariat@andropol.com.pl
Telefon: +48 33 875 65 42
Faks: +48 33 875 65 40

Dział kontaktów handlowych: Dział Handlowy
Telefon: +48 33 875 65 73
Faks: +48 33 875 64 61
E-mail: market@andropol.com.pl

Mały Strażak S.C. A. Maziarz , L.Gontarz
Mały Strażak S.C. A. Maziarz , L.Gontarz

Założycielami firmy są Lucjan Gontarz i Andrzej Maziarz. W pierwszych latach działalności realizowaliśmy kompleksowe zaopatrzenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Od roku 1993 zaczęliśmy świadczyć usługi dotyczące przeglądów i remontów podręcznego sprzętu gaśniczego. W tym samym czasie rozpoczęliśmy produkcję węży ssawnych maszynek do taśmowania węży, trzymaków do mocowania łączników. W roku 1999 przejęliśmy produkcję hydronetki wodnej, którą produkujemy do dziś. W kolejnych latach uruchomiliśmy produkcję torów przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla MDP, OSP, PSP.

Mały Strażak PHU S.C. A. Maziarz , L.Gontarz
Adres: 44-335 Jastrzębie Zdrój, Pszczyńska 362 A, woj. śląskie
Strona internetowa: www.malystrazak.pl
E-mail: info@malystrazak.pl
Telefon: +48 32 47199 04, +48 32 471 99 04
Faks: +48 32 471 99 04, +48 32 471 26 62

ELA COMPIL Sp. z o.o.
ELA COMPIL Sp. z o.o.

Projektowanie, konsultowanie i doradztwo techniczne…
Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i inne…
Urządzenia alarmowania przeciwpożarowego…
Urządzenia monitorujące, detektory, mierniki, analizatory spalin…
Urządzenia oddymiające, wentylujące, klimatyzujące, schładzające…
Urządzenia rejestrujące…
Urządzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego…
Inne:
Automatyka pożarowa dla producentów urządzeń pożarowych…
Systemy zarządzania bezpieczeństwem…

 

Ela-compil sp. z o.o.

Adres: 60-286 Poznań, Słoneczna 15A, woj. wielkopolskie
Strona internetowa: www.ela-compil.pl
E-mail: office@ela.pl
Telefon:  +48 61 869 38 50
Faks: +48 61 861 47 40

 

BP Techem S.A.
BP Techem S.A.

Firma BP Techem SA, z kapitałem założycielskim 16,5 ml zł, powstała w 1997 r na bazie prywatnej firmy Biuro Przedstawicielskie Techem Zygmunt Łada. Obecnie jesteśmy wyłącznym dystrybutorem firm: KWH Mirka (materiały ścierne), JAMES WALKER (uszczelnienia techniczne), HYDROWANE (sprężarki), PNEUMOFORE (pomy próżniowe), ENI (smary i oleje AGIP). Dostarczamy urządzenia firm: CROWCON (detektory gazów), RASSM, PIUSI (dystr. płynów eksp.), POMEKO (analizatory cieczy). Produkujemy znaki bezpieczeństwa Kenlight oraz Ciągi Czyszczące. Posiadamy centrum logistyczno-magazynowe w Zgierzu.

BP Techem S.A.

Adres: 02-856 Warszawa, Ludwinowska 17, woj. mazowieckie
Strona internetowa: www.techem.com.pl
E-mail: techem@techem.com.pl
Faks: +48 22 648 83 78

Dział kontaktów handlowych: Dział Sprzedaży
Telefon: +48 22 648 83 38
Faks: +48 22 648 86 32
E-mail: znaki@techem.com.pl

BEZALIN S.A.
BEZALIN S.A.

W ofercie BEZALINU znajduje się ponad 2500 pozycji asortymentowych z zakresu wyrobów powroźniczych, sznurka rolniczego i węży tłocznych, które swoje zastosowanie znajdują w wielu działach gospodarki. BEZALIN obecny jest zarówno na rynku krajowym, jak i na wielu rynkach zagranicznych, a jakość produkowanych wyrobów potwierdzają posiadane certyfikaty (w tym ISO-9001) krajowe i zagraniczne. Poza ofertą własnych produktów BEZALIN posiada szeroką ofertę sprzętu i armatury pożarniczej.

BEZALIN S.A.

Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Piastowska 43, woj. śląskie
Strona internetowa: www.bezalin.com.pl
E-mail: bezalin@bezalin.com.pl
Faks:  +48 33 812 30 81

Dział kontaktów handlowych: BEZALIN Marketing i Handel S.A.
Telefon: +48 33 812 30 88
Faks: +48 33 816 96 94
E-mail: marketing@bezalin.com.pl

Ambient System Sp. z o.o.
Ambient System Sp. z o.o.

Ambient System wywodzi się z branży przeciwpożarowej – początkowo oferta obejmowała systemy DSO oraz sygnalizacji pożarowej. Od tego czasu została poszerzona o systemy Public Address oraz profesjonalne nagłośnienie.

Firma zapewnia klientom uznane na świecie rozwiązania, wsparcie marketingowo-techniczne oraz serwis. Zespół specjalistów wspiera partnerów w zakresie prac wykonawczych oraz projektowych.

Aktualnie Ambient System zajmuje się integracją rozwiązań poprzez łączenie technologii z różnych dziedzin w celu uzyskania wysokiej funkcjonalności i jakości oferowanych systemów.

Ambient System Sp. z o.o.
Adres: 80-531 Gdańsk, Sucha 25, woj. pomorskie
Strona internetowa: www.ambientsystem.pl
E-mail: sekretriat@ambientsystem.pl
Telefon: +48 58 345 51 95
Faks: +48 58 344 45 95

Alter S.A.
Alter S.A.

Spółka powstała w 1988 roku i mieści się w Tarnowie Podgórnym, 20 km od centrum Poznania. Od początku działalności produkujemy elektroniczne urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów, pomiarów wielkości fizyko-chemicznych, systemów zabezpieczających przed wybuchem gazu. Obecnie jesteśmy najprężniej działającym producentem urządzeń do mierzenia i wykrywania gazów w Polsce. Naszym zadaniem jest oferowanie produktów i usług, które służą podniesieniu bezpieczeństwa, ochronie środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego. Naszą siłą jest kompleksowość oferty.

Alter S.A.

Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, Pocztowa 13, woj. wielkopolskie
Strona internetowa: www.altersa.pl
E-mail: alter@altersa.pl
Telefon: +48 61 8146 557, +48 61 8146 557
Faks: +48 61 8146 557 wew.27

AGC Warszawa S.A.
AGC Warszawa S.A.

Spółka pod nazwą Glaverbel Wiglav powstała w 1995 roku. Obecnie AGC Warszawa to część Asahi Glass Company, największego producenta szkła w taflach na świecie. Znaczące miejsce w naszej działalności to cięcie na wymiar i dystrybucja szkła ognioochronnego Pyrobel w klasach odporności ogniowej od E30 do EI120 do wszelkiego rodzaju przegród przeciwpożarowych. Poza tym produkujemy szyby zespolone, fasady strukturalne, spełniające różne funkcje, indywidualnie dostosowane do wymogów klientów. W Spółce jest wdrożony Zintegrowanym Systemem Zarządzania ISO 9001/14001.

AGC Warszawa S.A.

Adres: 04-993 Warszawa, Bysławska 73, woj. mazowieckie
Strona internetowa: www.yourglass.pl  
E-mail: warszawa@eu.agc-flatglass.com
Telefon: +48 22 612 64 14, +48 22 612 64 14
Faks: +48 22 612 63 93

Jak przystąpić

Szanowni Państwo,

 

jeżeli trafiliście na stronę naszego Stowarzyszenia oznacza to, że nie jest Wam obojętny rozwój i propagowanie ochrony przeciwpożarowej – zatem zapraszamy do udziału i pracy w OSPZPiSR.

Członkowie naszego Stowarzyszenia to nie tylko firmy i prezesi, ale przede wszystkim ludzie, którym zależy, aby obowiązujące akty prawne były odpowiedzią na problemy i zagrożenia występujące w realnym życiu.

Wśród Członków Założycieli OSPZPiSR nie zabrakło przedstawicieli jednych z największych firm branży ppoż. tj. KZWM Ogniochron S.A., BP Techem S.A., Andropol S.A., König Sthal Sp. z o.o. czy MERCOR S.A. – obecnie Stowarzyszenie liczy 41 Członków Zwyczajnych oraz 39 Członków Wspierających.

Będąc „jednym z nas” uczynisz swą markę bardziej rozpoznawalną, uwiarygodnisz swoją  aktywność oraz wyroby, ponieważ jednym z warunków przystąpienia jest uczciwość  i wysoki poziom oferowanych usług i towarów.

W załączeniu poniżej przedstawiamy dokumenty, które przybliżą warunki umożliwiające formalnie stać się Członkiem Stowarzyszenia.

W sytuacji pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

Zarząd OSPZPiSR

 

Akty prawne

KODEKS BUDOWLANY

KODEKS BUDOWLANY – projekt

Kontakt

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego

Wiadomość

Lokalizacja

 • Adres:
  ul. Oboźna 1
  00-340 Warszawa
 • Email:
  biuro@ospzpisr.com.pl
 • Telefon:
  0-22 826 85 07